Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không?

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

#include using namespace std;bool ktsnt(long long n) long long i;if(n else for(i=2;i if(n%i==0) return false; return true; long long cnt;int main()ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0); cout.tie(0);cin>>cnt;if(ktsnt(cnt)==true) coutelse coutreturn 0;

 


*

var i,n,dem:integer;

begin

write('Nhap n = ');readln(n);

for i:=1 to lớn n do

begin

if n gian lận i = 0 then dem:=dem+1;

end;

if dem = 2 then write(n,' la so nguyen to')

else write(n,' khong la so nguyen to');

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không?

 


1) mô tả thuật toán và viết chương trình kiểm tra một trong những tự nhiên n nhập vào tự bàn phím có phải là số nguyên tố tốt không?


Bài 1: Viết cách làm nhập vào một số trong những thự nhiên n. Kế tiếp kiểm tra xem số n liệu có phải là số nguyên tố hay không?

Bài 2: Viết công thức vào 1 số tự nhiên n với in ra màn hình hiển thị tất cả các ước


giúp mk vs mn.KO DÙNG C+ 

Viết chương trình nhập số tự nhiên và thoải mái nn.

4.In ra m số yếu tắc đầu tiên.

Xem thêm: Máy In Canon 3300 In 2 Mặt Bị Ngược Chiều/ Đảo Đầu Và Cách Xử Lý


Viết lịch trình nhập vào số nguyên B, xuất ra screen số nguyên B vừa nhập, kiểm soát xem số nguyên B là số chản tuyệt số lẻ 


C++

1. Tìm hệ số tự nhiên n làm thế nào để cho khi tính tổng trường đoản cú 1-n được tổng nhỏ tuổi nhất lớn hơn 1000. 

2. Viết lịch trình nhập vào số n, kiểm soát n liệu có phải là số tuyệt đối hoàn hảo hay không?

3. Viết công tác nhập vào số n, chất vấn n có phải là số nguyên tố xuất xắc không?

4. Viết chương trình nhập vào hàng số có n phần tử. Tính trung bình cộng giá trị của n phần tử.

Bạn nào làm cấp tốc mik sẽ lượt thích nhìu nha. ( làm cho được bài xích nào thì làm)

  


Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N từ bàn phím. Kiểm tra số đó có chia hết cho 2 hay không? 

Thuật toán 

INPUT: Số tự nhiên N 

OUTPUT: Kết quả kiểm tra số N: ‘là số chia hết cho 2’ hoặc ‘là số không chia hết cho 2’. 

Bước 1. Nếu (N chia 2 lấy phần dư) = 0 thì in kết quả ‘là số chia hết cho 2’ ngược lại in kết quả ‘là số không chia hết cho 2’ 

Bước 2. Kết thúc thuật toán. 

thực hiện tại trên pascal online ạ :((

giúp em với


viết chương trình nhập vào số thoải mái và tự nhiên n từ bàn phím và đánh giá n liệu có phải là số hoàn chỉnh không (Số hoàn hảo là một số ít có tổng các ước nhỏ dại hơn nó bằng chính nó).


2: Viết chương trình thực hiện lệnh lặp để tính trung bình cộng của N số thực. Cùng với số N và những số tính trung bình cộng được nhập vào từ bàn phím.Câu 3: Viết lịch trình nhận biết một số trong những tự nhiên N được nhập tự bàn phím liệu có phải là số nguyên tố tốt không.


em hãy viết chương trình khám nghiệm số thành phần nhập vào là số chẵn xuất xắc số lẻ trong pascal.Giúp em với em ngay gần thi rồi ạ