Thuật toán quicksort c++

     

< Sort > Thuật toán thù Quiông chồng - Sort < code C++ >

in C, C Plus Plus, Quick-Sort, Thuật tân oán, Thuật toán thù Sắp Xếp -Sort /


Bạn đang xem: Thuật toán quicksort c++

Xét dãy n thành phần a1, a2, a3, .... an.Cách 1: chọn khóa pivot (chốt):a(Left + Righ)/ 2.Cách 2: Phân vùng. Những thành phần nhỏ hơn khóa thì nằm sát trái của khóa, các thành phần to hơn khóa thì nằm cạnh sát phải của khóa với đều phần tử bằng khóa hoàn toàn có thể ở bất kể nơi nào bên trên dãy.Cách 3: bố trí cho cả hai phân vùng new bên trái với bên buộc phải.+Mô tả buổi giao lưu của thuật tân oán Quichồng Sort:
*

#include #include #define max 100// nhap mangvoid NhapMang(int A<>,int n) for(int i=0; i cout cin>>A; }// in mangvoid XuatMang(int A<>,int n) cout for(int i=0; i cout// doi cho 2 sovoid Swap(int &a,int &b) int temp = a; a = b; b = temp;// thuat toan quick-sortvoid QuickSort(int A<>, int Left, int Right) int i = Left, j = Right; int pivot = A<(Left + Right) / 2>; /* partition */ while (i while (A i++; while (A > pivot) j--; if (i Swap(A,A); i++; j--; } /* recursion */ if (Left QuickSort(A, Left, j); if (i QuickSort(A, i, Right);}// mê mẩn mainvoid main() int A, n; clrscr(); cout cin>>n; NhapMang(A,n); cout XuatMang(A,n); cout QuickSort(A,0,n-1); XuatMang(A,n); getch();
Bài 2:Các kiểu tài liệu cơ bạn dạng chuần vào CC++Bài 3:Nhập, Xuất trong C/C++Bài 4:Cấu trúc rẽ nhánh (IF)Bài 5:Cấu trúc lặp forBài 6:Cấu trúc lặp whileBài 7:Cấu trúc lặp bởi ... whileBài 8:Cấu trúc chọn lựa switch... caseBài 9:Dữ liệu vẻ bên ngoài mảng (array)Bài 10:Dữ liệu vẻ bên ngoài cấu trúc (struct)Bài 11:Hàm (function)Bài 12:Dữ liệu giao diện bé trỏ (pointer)Bài 13:Xử lý tệp tin (file)Bài 14:Lập trình hướng đối tượng người dùng (OOP) cùng với C++

Xem thêm: Sửa Bình Nóng Lạnh Tại Cầu Giấy 0911469558, Sửa Bình Nóng Lạnh Tại Quận Cầu Giấy 0911469558

*

*

*

*

tinh dầu vape
pod 1 lần