Thiết kế thiệp mời bằng photoshop

     
 Mở PhotoShop và sản xuất một file mới (File > New) có size 1280×1024 px cùng 72 dpi. Tiếp nối chọn mức sử dụng Paint Bucket Tool (G) và đổ màu cho nền là #7EC21D

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*