Ioe: hấp dẫn

     

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn

Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. you B. he C. she D. has

2. My ..... is Jenny.

A. your B. name C. game D. name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. are B. am C. is D. you

5. Stand ......, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You ........ Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... to ...... you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Nói Chuyện Với Simsimi Trên Máy Tính, Pc Windows, Chat Với Gà Simsimi Trên Máy Tính

A. down B. up C. in D. on


10. ......... your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
bdkhtravinh.vn
315
Lượt tải: 16.183 Lượt xem: 77.766 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết tải về

Link bdkhtravinh.vn chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 bdkhtravinh.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
qqlive| j88