Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật

     
Đh Khoa Học tự nhiên Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - kim chỉ nan - bài tập, thực hành
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải thuật sắp xếp selection sort, heap sort để sắp xếp một mảng số nguyên theo_thứ từ tăng dần.pdf

Giới thiệu, ngôn từ môn học

Môn học nhằm cung ứng cho sinh viên khả năng sử dụng các cấu tạo dữ liệu nền tảng. Môn học cũng lí giải sinh viên hiểu, so sánh và review được các giải thuật thao tác làm việc với các cấu tạo dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, những kiểu tài liệu trong C/C++, quan trọng đặc biệt là cấu tạo và con trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp đo lường và thống kê và đệ qui.Các cấu trúc dữ liệu cùng sự phân tích chúng: danh sách; ck và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân search kiếm, AVL cùng đa phân; heap; giải thuật sắp xếp; bảng băm; và đồ thị.

Bạn đang xem: Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật

hiệu quả cần đã có được

Phân tích giải thuật L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức tạp và độ phức hợp trong các trường hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, với “trung bình”.L.O.1.2 – phân tích được các giải thuật và áp dụng được cam kết hiệu “Big O” để ghi ra độ phức hợp của giải thuật cấu thành tự các cấu tạo điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh cùng lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, mang lại được ví dụ như và đối chiếu được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, đường tính, etc.L.O.1.4 – dấn thức được sự thăng bằng giữa bộ nhớ và thời gian trong giải thuật.L.O.1.5 – biểu thị được những chiến lược xây dựng giải thuật và xử lý bài toán.Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách, ông xã và hàngL.O.2.1 – phạt họa được bằng hình hình ảnh cho: (a) danh sách hiện thực bởi mảng và bằng liên kết (con trỏ); (b) mang đến chồng; với (c) đến hàng hóng và hàng chờ vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bởi mã giả mô tả kết cấu lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bởi mảng và bằng liên kết; (b) đến chồng; và (c) mang lại hàng chờ và hàng ngóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho từng cấu tạo như danh sách, ông xã và hàng đợi; tương tự như mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.2.4 – hiện tại được các kết cấu danh sách, chồng và hàng đợi bởi C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – áp dụng được danh sách, chồng, cùng hàng để giải quyết và xử lý bài toán thực, cũng như cân nhắc chọn lựa thứ hạng hiện thực tối ưu.L.O.2.6 – đối chiếu được và làm cho thí nghiệm đánh giá các cách tiến hành đã hổ trợ mang lại các cấu tạo danh sánh, chồng, với hàng.Sử dụng kết cấu câyL.O.3.1 – phân phát họa được bởi hình ảnh cho các cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân bằng, cây AVL, cây nhiều phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bởi mã giả mô tả cấu trúc lưu trữ cho những loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được các phương thức quan trọng cho đến các kết cấu cây; cũng tương tự mô tả được chúng bởi mã trả (mức logic).L.O.3.4 – đã cho thấy được và cho ví dụ minh họa về tầm quan trọng của tính cân bằng trong cây.L.O.3.5 – chỉ ra được và vẽ hình minh họa về toàn bộ các ngôi trường mất cân đối trong cây AVL với cây B, cũng giống như thực hiện từng bước để tái thăng bằng chúng trên mẫu vẽ (mức logic).L.O.3.6 – hiện tại được các cấu trúc cây nhị phân với cây AVL bởi C/C++L.O.3.7 – thực hiện được cây nhị phân với cây AVL để giải quyết bài toán thực, đặc biệt là liên quan mang lại tìm kiếm.L.O.3.8 – so với được và làm thực nghiệm nhận xét được những phương thức vẫn hổ trợ mang lại các cấu trúc cây nhị phân và cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – chỉ ra được những áp dụng cần mang đến HeapL.O.4.2 – demo được bằng hình ảnh cho kết cấu Heap và nêu ra sự tương quan đến lưu trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho cho kết cấu heap; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic).L.O.4.4 – phác thảo được bởi hình ảnh các cách tiến hành để đảm bảo an toàn tính chất của cấu tạo Heap khi gửi vào hay mang ra phần tử trong heap (mức logic).L.O.4.5 – hiện thực được cấu tạo heap bằng C/C++.L.O.4.6 – so sánh được và làm thực nghiệm review được các phương thức sẽ hổ trợ cho cấu trúc Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm cùng với quan niệm về khóa, chạm độ và giải quyết và xử lý đụng độ.L.O.5.2 – biểu hiện được bởi mã mang và đến ví dụ minh họa cho những hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – diễn tả được bởi mã đưa và cho ví dụ minh họa cho các phương thức xử lý đụng độ.L.O.5.4 – lúc này được cấu trúc bảng băm bởi C/C++.L.O.5.5 – so sánh được và làm cho thực nghiệm đánh giá được các phương thức đang hổ trợ cho cấu trúc bảng băm.Phát triển các giải thuật sắp tới xếpL.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước hoạt động của các lời giải sắp xếp.L.O.6.2 – diễn đạt được bởi mã giả cho những giải thuật sắp tới xếp. L.O.6.3 – hiện tại được các giải thuật sắp xếp bằng C/C++ .L.O.6.4 – so sánh được và làm cho thực nghiệm review các giải thuật sắp xếp.L.O.6.5 – áp dụng được lời giải sắp xếp trong câu hỏi thực.Hiểu biết cơ phiên bản về thứ thịL.O.7.1 – vạc họa được bởi hình ảnh cho những khái niệm như đồ gia dụng thị liên thông và không liên thông, đồ vật thị được đặt theo hướng và ko hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa và mô tả cấu tạo lưu trữ cho đồ thị ở các dạng ma trận kề và list kề bằng mã mang (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được các phương thức quan trọng cho mang đến các kết cấu đồ thị; cũng như mô tả được chúng bởi mã đưa (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình ảnh các phương pháp duyệt đồ gia dụng thị cơ bản (depth first and bread-first).L.O.7.5 – hiện tại được cấu trúc lưu trữ thiết bị thì bằng C/C++.L.O.7.6 – hiện tại được các cách thức duyệt nói trên bằng C/C++ và thực hiện chúng giải quyết và xử lý bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bởi hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các giải thuật tìm mặt đường ngắn nhất bằng Dijktra và lời giải tìm cây phủ về tối tiểu bằng giải mã Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – thể hiện được các thành phần cơ bản của một giải mã đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây tế bào tả những lần điện thoại tư vấn hàm cùng giá trị của các tham số được truyền vào các hàm đó.L.O.8.3 – cho được ví dụ như về một hàm gọi đệ quy viết bằng C/C++.L.O.8.4 – cách tân và phát triển được lời giải đệ quy cho những phương thức quan trọng của các cấu trúc: danh sách, cây, heap, tìm kiếm bên trên cây với tìm kiếm nhị phân, với đồ thị.L.O.8.5 – có tác dụng được phân tách để so sánh cách tiếp cận đệ quy và bí quyết lặp.L.O.8.6 – cho được lấy ví dụ minh họa sự tương quan giữa Backtracking cùng đệ quy.

Tài liệu tìm hiểu thêm

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg và B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures and Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.

Xem thêm: Điện Thoại Ko Bắt Được Wifi, Cách Khắc Phục Lỗi Điện Thoại Không Bắt Wifi Được

<2> “C/C++: How to lớn Program”, 7th Ed. – Paul Deitel & Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.<3> Internet.<4> Minh họa kết cấu dữ liệu và giải thuật