Bangbang origin game bắn tank trên pc

     
Quyết định 24/2016/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người có người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Bạn đang xem: Bangbang origin game bắn tank trên pc

1. Hồ sơ thủ tục chi trả trợ cấp theo Quyết định 24/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Bản khai cá nhân của người được tặng bằng khen;

Trường hợp người được tặng bằng khen từ trần thì là bản khai cá nhân của đại diện thân nhân như vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi… kèm theo biên bản ủy quyền.

- Bản sao một trong các giấy tờ như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng.

2. Trình tự thủ tục

Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg quy định lập bản khai cá nhân và nộp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người có bằng khen đăng ký hộ khẩu thường trú, sau đó kiểm tra giấy tờ, xác nhận tính hợp lệ và gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và xã hội. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm gửi đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội. Sau 10 ngày kể từ ngày nhận, Sở tiến hành kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

3. Mức trợ cấp một lần

Quyết định 24/QĐ-TTg quy định mức trợ cấp một lần như sau:

- Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng.

- Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh là 1.210.000 đồng.

Bên cạnh đó, Quyết định 24 năm 2016 ban hành không áp dụng đối với người tham gia kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến.

4. Kinh phí thực hiện

Theo nội dung tại Quyết định số 24/QĐ-TTg thì ngân sách trung ương bảo đảm cho người có bằng khen của Thủ tướng và bằng khen cấp Bộ, còn đối với cấp tỉnh sẽ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng một số trường hợp được ngân sách trung ương hỗ trợ như:

- Hỗ trợ 100% với địa phương chưa cân đối được kinh phí và tỉnh Quảng Ngãi;

- Hỗ trợ 50% với địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 24/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐƯỢCTẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠQUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtđịnh quy định mức trợ cấp một lần đối với người cóthành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 1. Đối tượngáp dụng và phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức trợ cấp mộtlần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen củaThủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng (gọi chung là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) hoặcBằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ (gọi chung là Bằng khen của cấp bộ), Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (gọi chung là Bằng khen của cấp tỉnh).

Điều 2. Trình tự,thủ tục và thẩm quyền chi trả trợ cấp

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp (01 bộ)gồm:

a) Bản khai cá nhân (Phụ lục) của người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là ngườicó bằng khen);

Trường hợp người có bằng khen đã từtrần: Bản khai cá nhân của đại diện thân nhân kèm biên bản ủy quyền (theo Mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồsơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thânnhân).

Thân nhân của người có bằng khen từtrần là một trong những người sau: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, connuôi của người từ trần.

b) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ tướng Chínhphủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng.

2. Trình tự thủ tục:

a) Người có bằng khen hoặc đại diệnthân nhân lập bản khai kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này gửi Ủy ban nhândân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người có bằng khen (hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có bằngkhen đã từ trần).

b) Ủyban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợplệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quyđịnh tại điểm a khoản này gửi PhòngLao động - Thương binh và Xã hội.

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xãhội trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, cótrách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèmgiấy tờ quy định tại điểm b khoản này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitrong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra vàra quyết định trợ cấp một lần.

3. Cơ quan chi trả trợ cấp:

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xãhội địa phương có trách nhiệm chi trả trợ cấp một lần quyđịnh tại Quyết định này.

Điều 3. Mức trợ cấpmột lần

1. Mức trợ cấp:

a) Mức trợ cấp một lần đối với ngườiđược tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng (Bằng chữ: Mộttriệu tám trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).

b) Mức trợ cấp một lần đối với ngườiđược tặng Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh là 1.210.000 đồng (Bằngchữ: Một triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn).

2. Người có bằng khen đã từ trần màchưa được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định này thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Không giải quyết mức trợ cấp một lầntheo quy định tại Quyết định này đối với người tham gia kháng chiến được tặngHuân chương, Huy chương kháng chiến.

Điều 4. Nguồnkinh phí thực hiện

1. Người được tặng Bằng khen của Thủtướng Chính phủ và Bằng khen của cấp bộ:Do ngân sách trung ương bảo đảm và bổ sung có mục tiêu chođịa phương để chi trả.

2. Người được tặng Bằng khen của cấptỉnh: Do ngân sách địa phương bảo đảm. Ngân sách trungương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các địa phương có ngânsách khó khăn theo cơ chế như sau:

a) Hỗ trợ 100%nhu cầu kinh phí đối với các địa phương chưa tự cân đối đượcngân sách và tỉnh Quảng Ngãi;

b) Hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí đối vớicác địa phương có tỷ lệ điều Tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%;

c) Các địa phương còn lại: Ngân sáchđịa phương tự bảo đảm.

Xem thêm: Cú Pháp Đăng Ký Và Hủy Dịch Vụ Chặn Cuộc Gọi Của Viettel Không Phải Ai Cũng Biết

3. Căn cứ báo cáo của các địa phương,Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bổsung có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện chế độ trợ cấp một lần và chi phí chi trả theo quy định.

4. Chi phí chi trả cho công tác xétduyệt, chi trả chế độ trợ cấp một lần quy định tại Quyết định này bằng 1,7% tổngkinh phí chi trả cho các đối tượng.

Điều 5. Tổ chứcthực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp danhsách và lập hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp mộtlần theo quy định tại Quyếtđịnh này.

2. Ủyban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức xét duyệt và thực hiện chế độtrợ cấp một lần theo quy định tại Quyết địnhnày.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời những vướng mắcphát sinh trong việc lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ, xét duyệt và thực hiện mức trợcấp một lần theo quy định tại Quyết định này.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo cân đối nguồn kinh phí để thực hiện chế độ trợ cấpmột lần theo quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Hiệu lựcthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).KN

THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

MẪU BẢN KHAI CÁ NHÂN(Kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghịgiải quyết trợ cấp một lần đối với ngườicó thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấpbộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung làngười có Bằng khen) hoặc thân nhân của người có Bằng khen

1. Phần khai về người có Bằng khen

Họ và tên: ...................................................................................................................

Sinh ngày …...tháng …... năm ……………… Nam/Nữ: ..................................................

Nguyên quán: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Thời gian tham gia kháng chiến: ....... năm

Được tặng Bằng khen: ................................................................................................

Theo Quyết định số ………….. ngày ... tháng ... năm ... của ..........................................

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: ...................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………….Nam/Nữ: .............................................

Nguyên quán: ..............................................................................................................

Nơi đăngký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Là ....(*)….. củangười có Bằng khen đã từ trần ngày ... tháng ... năm ...

.... ngày... tháng... năm... Xác nhận của xã, phường

……………………………………………………..

Ông (bà) ……………………………………….. hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………..

TM. UBND (Ký tên, đóng dấu) Họ và tên

.... ngày... tháng... năm ... Người khai Họ và tên

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người có Bằngkhen: Bố, mẹ, vợ (chồng), người nuôi dưỡng hợp pháp hoặc con (ghi rõ con đẻ,con nuôi).

qqlive| j88