Ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng

     

Ký Hiệu đối chiếu ❤️️ Bảng cam kết hiệu dấu lớn bé bỏng bằng ≤ ≥ ký hiệu dấu tương đương ≃ ký hiệu vệt xấp xỉ… bằng kí tự đặc biệt ✅ COPY và DÁN


qqlive| j88