Hướng dẫn cài đặt asterisk 16 trên centos7

     

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 16 trên Centos7

1. Chuẩn bị:

Máy ảo: 1G Ram, HDD 10-20G

Hệ điều hành: Centos7

Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt

Cập nhập hệ thống

#sudo yum -y update Thêm epel repository – CentOS

#sudo yum -y install epel-release Tắt selinux

#setenforce 0#sed -i "s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=permissive/" /etc/selinux/config

2. Cài đặt

2.1 Bước 1- Cài đặt các tool cần thiết #sudo yum -y install wget vim net-tools Cài đặt các gói “Development Tools” và các gói cần thiết

#cd /usr/src/#git clone https://github.com/akheron/jansson.git#cd jansson#autoreconf -i#./configure --prefix=/usr/#make && make install 2.3 Bước 3- Tải xuống và cài đặt PJSIP PJSIP là một thư viện truyền thông đa phương tiện mã nguồn mở và miễn phí được viết bằng ngôn ngữ C thực hiện các giao thức dựa trên tiêu chuẩn như SIP, SDP, RTP, STUN, TURN và ICE. Tải về từ dự án Github, sau đó biên dịch và cài đặt.

#cd /usr/src/#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz#tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz#rm -f asterisk-16-current.tar.gz#cd asterisk-*#./configure --libdir=/usr/lib64 Nếu mọi việc thành công, bạn sẽ nhận được đầu ra tương tự như dưới đây:


Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt asterisk 16 trên centos7

*

*

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Ảnh Đêm Buồn Không Ngủ Được, Đầy Tâm Trạng Ý Tưởng

*

*

*

Bạn có thể thay đổi cấu hình khác mà bạn thấy phù hợp. Khi hoàn tất, lưu và thoát

#sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh Để bắt đầu xây dựng và cài đặt Asterisk với các mô-đun đã chọn, hãy chạy các lệnh.

#make#make install#make samples#make config#ldconfig Tạo một người dùng và nhóm riêng biệt để chạy các dịch vụ Asterisk và gán quyền chính xác:

#groupadd asterisk#useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk#usermod -aG audio,dialout asterisk#chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk#chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk#chown -R asterisk.asterisk /usr/lib64/asterisk Đặt người dùng mặc định Asterisk:

# sudo vim /etc/sysconfig/asterisk AST_USER="asterisk"AST_GROUP="asterisk" # vim /etc/asterisk/asterisk.conf runuser = asterisk ; The web12_user to run as.rungroup = asterisk ; The group to run as.#systemctl restart asterisk#systemctl enable asterisk Kiểm tra xem bạn có thể kết nối với Asterisk CLI không:

# asterisk -rvv Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cài đặt Asterisk 16 trên Centos7. Chúc các bạn cài đặt thành công! Tham khảo: https://computingforgeeks.com/how-to-install-asterisk-16-lts-on-centos-7-fedora/

qqlive| j88