Hình thang có , . khi đó

     

Cho hình thang $ABCD$ có (AB) song tuy vậy cùng với (CD). Cho $AB = 2a;CD = a$. call (O) là trung điểm của (AD). Lúc kia :

Phương thơm pháp giải

- Dựng hình bình hành (OBFC) .Bạn sẽ xem: Hình thang có , . lúc đó

- Sử dụng luật lệ hình bình hành search véc tơ tổng (overrightarrow OB + overrightarrow OC ).


Bạn đang xem: Hình thang có , . khi đó

*

Dựng hình bình hành (OBFC) trọng tâm (E). lúc đó

Đáp án phải chọn là: d


*

Xem thêm: Cách Để Có Siêu Năng Lực Đặc Biệt, Telekinesis

*

*

*

Cho tam giác đầy đủ $ABC$ cạnh $a$. lúc đó $left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = $

Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ với $AD = 3a$ thì độ dài (overrightarrow AB + overrightarrow AD ) là:

Call (G) là giữa trung tâm tam giác vuông$ABC$cùng với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai vectơ $overrightarrow GB + overrightarrow GC $ gồm độ lâu năm bằng bao nhiêu ?

Cho hình thoi $ABCD$ trọng tâm $O$, cạnh bởi (a) với góc (A) bằng (60^0). Kết luận như thế nào sau đây đúng:

Cho tam giác $ABC$. điện thoại tư vấn $M,N,P$ theo thứ tự là trung điểm những cạnh $AB,AC,BC$. Hỏi $overrightarrow MP + overrightarrow NP $ bởi vec tơ nào?

Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $a$, trọng điểm $O$. Khi đó: $left| overrightarrow OA + overrightarrow OB ight| = $

Cho (Delta ABC) vuông tại (A) và (AB = 3), (AC = 4). Véctơ (overrightarrow CB + overrightarrow AB ) gồm độ dài bằng

Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) vừa lòng điều kiện (overrightarrow MA + overrightarrow BM + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) nên thỏa mãn nhu cầu mệnh đề nào?

Cho hình thang $ABCD$ có (AB) song tuy vậy với (CD). Cho $AB = 2a;CD = a$. Call (O) là trung điểm của (AD). lúc đó :

Cho hình vuông (ABCD) có cạnh bởi (a). Khi đó (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight|) bằng:

Cho tam giác $ABC$. Tập hòa hợp mọi điểm (M) sao cho: (left| overrightarrow MA + overrightarrow MB ight| = left| overrightarrow MC + overrightarrow MB ight|) là:

qqlive| j88