Đọc file tiếng việt trong java

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Đọc file tiếng việt trong java

*

import java.io.BufferedReader;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.io.InputStreamReader;import java.io.OutputStreamWriter;import java.io.UnsupportedEncodingException;/** * *
author Thanh Nhan */public class IOMaster private IOMaster () public static String readUTF8Text(String file) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException FileInputStream fi = new FileInputStream(file); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fi, "utf-8"); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String sR = "", sNewLine; while ((sNewLine = br.readLine()) != null) sR += sNewLine + " "; fi.close(); return sR; public static void writeUTF8Text(String file, String text) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException writeUTF8Text(file, text, false); public static void writeUTF8Text(String file, String text, boolean append) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException FileOutputStream fo = new FileOutputStream(file, append); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fo, "utf-8"); osw.write(text); osw.flush(); fo.close();
Class được sản xuất 3 phương thức:String readUTF8Text(String file): cách làm được cho phép đọc tệp tin theo encoding utf-8void writeUTF8Text(String file, String text, boolean append): Phương thức chất nhận được ghi text xuống file có tùy lựa chọn append là ghi nối vào tài liệu cũ xuất xắc không.void writeUTF8Text(String file, String text): thủ tục này call writeUTF8Text(String file, String text, boolean append) với mặc định boolean append là false, được cho phép ghi text xuống file có tùy lựa chọn append là ghi nối vào tài liệu cũ hay là không mặc định là false tức là mỗi lần lưu sẽ tạo file mới.Các phương thức của class được khai báo public static nên khi sử dụng phương thức chỉ việc gọi theo TenLop.tenPhuongThucDemo chạy với file MainClass.java đặt cùng vị trí

Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Đột Kích, Cf, Lấy Lại Mật Khẩu Phục Kích

PHP:
import javax.swing.JOptionPane;/** * *
author Thanh Nhan */public class MainClass /** *
param args the command line arguments */ public static void main(String<> args) try String sFileName = "Test.txt"; String sContent = "Cộng Đồng Java Việt Nam"; //Ghi văn bản xuống file. IOMaster.writeUTF8Text(sFileName, sContent); //Đọc văn bản file String sRead = IOMaster.readUTF8Text(sFileName); //Hiện câu chữ JOptionPane.showMessageDialog(null, sRead); //Nội dung mới String sContent222 = "Chúc chúng ta thành công"; //Ghi thêm nội dung bắt đầu xuống tệp tin IOMaster.writeUTF8Text(sFileName, " " + sContent222, true); //Đọc văn bản file sRead = IOMaster.readUTF8Text(sFileName); //Hiện nội dung JOptionPane.showMessageDialog(null, sRead); catch (Exception ex) JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getMessage());
Ứng dụngGhi phát âm file text giờ việt với format utf-8Có thể thay đổi để đọc và ghi tệp tin text với rất nhiều định dạng khác.
qqlive| j88