đề thi access có lời giải

     

N THI S 1 Thi gian lm bi : 1trăng tròn pht Cu 1 : Thit k bng – To mày quan liêu h – Nhp d liu vo bng theo cc yu cu sau – khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40) – Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int) – Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)

Cu 2 : To cc Query thc hin cc yu cu sau 1. Tnh ct THANHTIEN trong bng CHITIET bit THANHTIEN = SOKW*DONGIA, nu SOKW;0,95;1) Save sầu query t tn Query1 b. u tin to lớn mt tróc nã vn ph (Query 2phu) tnh tng s tin thu c ca tng tuyn : a bng QUERY1 vo tham gia truy tìm vn Chn field matuyen (group by), tongtien: thanhtien (sum). – To mt truy vn tm tm S tin thu nhiu nht : a bng Query 2phu vo tđê mê gia truy nã vn chn field tongtien (MAX) chn ch Squốc lộ VIEW copy cu lnh SQL (b du