Code ẩn hiện sheet trong excel

     

Nếu bạn gặp một Wowkbook, trong đó có nhiều dữ liệu liên kết đến một Sheets, nhưng mà bạn chẳng thể nào tìm được Sheets đó trong Workbook. Thì có lẽ Sheets đó đã được người tạo ẩn hoàn toàn khỏi bảng tính Excel.

Bạn đang xem: Code ẩn hiện sheet trong excel

Sheets ẩn hoàn toàn trong Workbook là Sheets bị ẩn đi và cũng không thể làm hiện lại bằng cách mà vẫn thường hay làm là Unhide. Vì cũng chẳng tìm thấy cái Sheets đó trong bảng chọn khi Unhide. Vậy làm sao để ẩn hoàn toàn Sheets khỏi Workbook và làm sao hiện lại ? thì bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện.

Cách làm ẩn hoàn toàn và hiện Sheet trong Workbook

Với cách ẩn hiện Sheets thông thường vẫn hay làm là chuột phải vào Sheet và Hide hoặc Unhide. Nhưng với ẩn hoàn toàn và hiện một Sheets bạn chỉ có thể thực hiện trong VBAProject.

Ví dụ một Workbook có 5 Sheets.


*
*
*

Tạo sự kiện cho nút nhấn và thêm 1 hàm điều kiện IF kiểm tra 1 mật khẩu mà bạn tự đặt.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Chỉnh Sửa Hoặc Xóa Tài Khoản Trên Tìm Việc Nhanh


Private Sub btnKiemtra_Click()If txtMatkhau.Text = "mk0001" Thenbool = TrueElsebool = FalseEnd IfUnload MeEnd Sub
Code language: PHP (php)Tại Module mà bạn đã tạo ở trên, hãy thêm vào một biến dữ liệu toàn cục. Biến này sẽ có giá trị True/ False.


Public bool As Boolean
Code language: PHP (php)Sau đó bạn hãy gọi UserForm từ các hàm hiện Sheets ẩn trong Module. Và kiếm tra biến bool là True (mật khẩu đúng) > hiện Sheets hoặc False (mật khẩu sai) thì không hiện.


Sub UnhideAllSheets()UserForm1.ShowIf bool = True ThenDim wks As WorksheetFor Each wks In ActiveWorkbook.Worksheetswks.Visible = xlSheetVisibleNext wksElseMsgBox "Sai Mat Khau"End IfEnd Sub
Code language: PHP (php)Mỗi khi chạy Macro thì UserForm sẽ hiện lên và nếu nhập đúng mật khẩu thì hàm hiện Sheets ẩn mới thực thi. Nếu sai, sẽ báo ra MsgBox.

Như vậy, với cách ẩn hoàn toàn Sheets mình đã giới thiệu như trên, hy vọng bạn có thể áp dụng để ẩn các Sheets có dữ liệu mà bạn không muốn hiện trong Workbook do bạn tạo. Cũng như làm hiện các WorkSheet được ẩn hoàn toàn.

qqlive| j88