Câu lệnh case of trong pascal

     
Cách viết, ý nghĩa: Cách viết Ý nghĩa CASE OF Xét quý giá của biểu thức chọn GT1 : Công vấn đề 1 ; Nếu có giá trị 1 (GT1) thì thực hành Công việc 1 .......................

Bạn đang xem: Câu lệnh case of trong pascal

................................... GTi : Công vấn đề i ; Nếu có mức giá trị i (GT i) thì thực hiện Công câu hỏi i ....................... .................................... ELSE Công câu hỏi 0 ; Nếu không tồn tại quý giá nào thỏa thì thực hiệnCông Việc 0 END; Ghi chú: - Lệnh CASE .. OF hoàn toàn có thể không có ELSE - Biểu thức lựa chọn là mẫu mã rời rốc như Integer, Char, không lựa chọn mẫu mã Real - Nếu ý muốn ứng với khá nhiều giá trị khác nhau của biểu thức lựa chọn vẫn thực hành một lệnh thì quý giá kia có thể viết trên và một sản phẩm bí quyết nhau vày dấu phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp : Lệnh k ; ví dụ như 6.14: PROGRAM Chon_mau ; VAR color : char ; BEGIN write (" Chọn màu sắc theo 1 trong những 3 ký trường đoản cú đầu là R / W / B ") ; readln ( color) ; CASE color OF "R" ,"r" : write (" RED = màu đỏ ") ; "W", "w" : write (" WHITE = màu trắng ") ; "B" , "b" : write (" BLUE = màu xanh dương ") ; END ; Readln; END. 4. Cấu trúc lặp
a. Lệnh FOR Cấu trúc FOR cho phép tái diễn những lần một dãy lệnh. Số lần tái diễn dãy lệnh vẫn biết trước. Phát biểu FOR bao gồm 2 dạng: FOR .. TO .. DO đếm lên FOR .. DOWNTO ..DO đếm xuống * Cú pháp bao quát là: FOR := TO/DOWNTO DO ; * Lưu đồ:

Hình 6. 6: Lưu đồ vật tuyên bố FOR .. TO .. DO

Chụ ý: Trị đầu, trị cuối là các biến hoặc hằng với biến đổi đếm nên là dạng hình tránh rốc. lấy ví dụ như 6.15: Chương trình in một hàng số trường đoản cú 0 mang lại 9 Program Day_So ; VAR i : Integer ; BEGIN FOR i := 0 TO 9 DO Write (i) ; Readln ; END. b. Lệnh WHILE .. DO * Lưu thiết bị của lệnh

Hình 6. 7: Lưu trang bị cấu tạo WHILE .. DO

* Ý nghĩa giữ đồ: Trong lúc cơ mà điều kiện còn đúng thì cứ triển khai Công việc, rồi quay trnghỉ ngơi về khám nghiệm ĐK lại. Vòng lặp được thường xuyên, cho đến khi điều kiện đặt ra không hề đúng nữa thì đi tới triển khai lệnh tiếp sau * Cú pháp WHILE DO

Hình 6.8: Sơ vật dụng cú pháp lệnh WHILE .. DO

Ghi chú: · Ðiều kiện trong kết cấu lặp WHILE .. DO là 1 biểu thức lô ghích giao diện Boolean chỉ có 2 quý hiếm là Ðúng (True) hoặc Sai (False) · Nếu điều kiện Ðúng thì công tác vẫn chạy vào kết cấu WHILE .. DO. · Sau những lần lặp, công tác quay trở về đánh giá điều kiện. Tùy theo biểu thức lô ghích của ĐK là Ðúng hay Sai thì chương trình đã tiến hành Công câu hỏi tương ứng. · Nếu Sai thì chuyển xuống dưới cấu tạo WHILE .. DO lấy ví dụ 6.16: Chương thơm trình tính mức độ vừa phải n số: x1 + x2 + x3 + ... + xn Program Trung_binh_Day_So ; VAR n, count : Integer ; x, sum, average : real ; BEGIN count := 1 ; sum := 0 ; Write (" Nhập n = ") ; readln (n) ; WHILE count BEGIN Write (" Nhập giá trị thứ" , count," của x = " ) ; readln (x) ; sum := sum + x ; count := count + 1 ; END ; average := sum/n ; Writeln (" Trung bình là =" , average : 10 : 3 ) ; Writeln (" Nhấn Enter để thoát ..." ) ; Readln ; END. c. Lệnh REPEAT .. UNTIL
Câu lệnh REPEAT .. UNTIL cần sử dụng trong những ngôi trường đúng theo Lúc biến đổi điều khiển và tinh chỉnh không có kiểu tránh rộc với đặc trưng trong những ngôi trường vừa lòng chu kỳ lặp ngần ngừ trước.

Hình 6.9: Lưu vật dụng cấu trúc của REPEAT .. UNTIL

* Ý nghĩa câu lệnh:
Nếu ĐK lô ghích là Sai (False) thì tái diễn lệnh cho tới khi điều kiện Ðúng thì mới có thể thoát ra khỏi kết cấu REPEAT .. UNTIL. Nếu có tương đối nhiều câu lệnh thì mỗi lệnh ngăn cách nhau bởi lốt chnóng phẩy (;)Công câu hỏi của REPEAT cùng UNTIL ko duy nhất thiết phải dùng lệnh ghxay nhằm team tự 2 lệnh 1-1 trở lên thành các bước.

Hình 6.10: Sơ vật cú pháp REPEAT .. UNTIL

lấy một ví dụ 6.17: Với bài xích toán thù vừa đủ cộng một hàng số sống ví dụ trước có thể viết theo cấu tạo REPEAT .. UNTIL như sau: Program Trung_binh_Day_So ; VAR n, count : Integer ; x, sum : real ; BEGIN count := 1 ; sum := 0 ; Write := (" Nhập n = ") ; readln (n) ; REPEAT Write (" Nhập quý hiếm thứ" , count, "của x = ") ; readln(x) ; sum := sum + x ; count := count + 1 ; UNTIL count > n ; Writeln (" Trung bình là =" , sum/n : 8 :2 ) ; Readln ; END. Ghi chú: So sánh 2 giải pháp viết WHILE .. DO cùng REPEAT .. UNTIL ta thấy bao gồm sự không giống biệt: - Trong cấu trúc WHILE .. DO thì được kiểm tra trước, nếu như thỏa thì mới thực hiện . - Ngược lại, trong cấu trúc REPEAT .. UNTIL thì sẽ tiến hành triển khai trước sau đó bắt đầu kiểm tra , còn nếu như không thỏa thì thường xuyên thực hiện cho tới khi là đúng. Lệnh REPEAT .. UNTIL thường xuyên được thực hiện vào lập trình sẵn, tốt nhất là thời gian người tiêu dùng ý muốn liên tục bài toán nghỉ ngơi ngôi trường vừa lòng biến hóa phát triển thành nhưng chưa phải trlàm việc về chương trình và thừa nhận tổng hợp phím Ctrl + F9 lại. lấy ví dụ như 6.18: Nhân 2 số a cùng b Program Tich; VAR a, b : integer ; CK : char ; BEGIN REPEAT Write (" Nhập số a = "); Readln (a) ; Write (" Nhập số b = "); Readln (b) ; Writeln (" Tích số của a x b là :" , a*b : 10 ) ; Writeln (" Tiếp tục tính nữa không (CK) ? "); Readln (CK) ; UNTIL upcase(CK) = K; hàm đổi khác ký kết trường đoản cú vào biếnCK thành ký tự in hoa END. Nhập Và Xuất Dữ Liệu Trong Turbo Pascal
*

thường thì, lịch trình Turbo Pascal được đặt vào một tlỗi mục riêng rẽ mang tên TP. Ðể sử dụng Turbo Pascal, ta cần phải có các tập tin buổi tối thiểu:

- TURBO.EXE - TURBO.TPL - TURBO.TPhường - GRAPH.TPU - Các file giao diện : *.BGI - Các Font chữ vào giao diện : *.CHR Sử dụng câu lệnh Turbo và dìm Enter, màn hình hiển thị vẫn mở ra :Ðể giúp sức người tiêu dùng, phím công dụng F10 gồm công dụng msinh hoạt những Menu với khá nhiều Options không giống nhau. Ta cũng có thể kích hoạt trên thanh khô Menu thiết yếu bằng cách phối hợp phím , ví dụ để kích hoạt mục File, ta nhấn đồng thời phím Alt- F, kế tiếp dùng những phím mũi tên cùng nút Enter để chọn lựa và sai bảo thi hành. Phím F1 hỗ trợ biểu thị những công bố bên trên màn hình hiển thị. Ta có thể thực hiện những tổng hợp phím nhằm tạo nên những kăn năn chữ hoặc câu lệnh (trên màn hình thấy có sự biến hóa màu) nhằm ta có thể xào nấu, cắt dán, xóa sổ ... Ctrl-K-B Ðánh dấu đầu khối Ctrl-K-K Ðánh lốt cuối khối hận Ctrl-K-C Chép khối trên sau vị trí con trỏ Ctrl-K-V Di chuyển kân hận cho tới sau vị trí nhỏ trỏ Ctrl-K-Y Xóa khối hận hiện nay hành Ctrl-K-W Ghi khối hận hiện tại hành vào bát nlỗi một tập tin Ctrl-K-R Ðọc khối tập tin vẫn ghi vào đĩa vào sau địa chỉ con trỏ Ctrl-K-H Tắt/ Msống khối hận Một công tác máy vi tính, sẽ sở hữu được các bước cnạp năng lượng bạn dạng sau:

Trong thảo cmùi hương Turbo Pascal, các thủ tục nhập tài liệu được dùng:

THỦ TỤC NHẬP
Ý NGHĨA READ(x1, x2, ..., xn) Nhập các trở nên x1, x2, ..., xn theo hàng ngang từ keyboard (nhỏ trỏ không xuống hàng). READLN(x1, x2, ..., xn) Nhập các phát triển thành x1, x2, ..., xn theo hàng dọc tự bàn phím (các lần nhập nhỏ trỏ xuống hàng). READLN; Dừng lịch trình, chờ Enter new thường xuyên. ASSIGN(F, File_Name); Mnghỉ ngơi tập tin F có tên là File_Name RESET(F); Chuẩn bị phát âm tập tin READ(F, x1, x2, ..., xn) ; Ðọc các quý giá trên tập tin F ra các đổi thay x1, x2, ..., xn khớp ứng CH := ReadKey ; Ðọc một cam kết tự từ bỏ bàn phím vào phát triển thành ký tự CH KEYPRESSED Một hàm có mức giá trị là TRUE trường hợp bao gồm một phím được bnóng với là FALSE nếu như ngược lại. THỦ TỤC XUẤT Ý NGHĨA WRITE(x1, x2, ..., xn) Viết quý giá trong số vươn lên là x1, x2, ..., xn ra màn hình theo hàng ngang (con trỏ ko xuống hàng). WRITELN(x1, x2, ..., xn) Viết giá trị trong những biến đổi x1, x2, ..., xn ra màn hình theo sản phẩm dọc (những lần viết trị x gồm xuống hàng). WRITELN; Xuống sản phẩm WRITELN(I : n); Viết ra quý hiếm của đổi mới nguyên ổn I vào n địa điểm tính từyêu cầu lịch sự trái. Nếu dư địa điểm (chữ số của I WRITELN(R : n : m); Viết ra cực hiếm của biến đổi thực R vào n địa điểm, chỉ mang m số thập phân. WRITELN( abc...

Xem thêm: Hướng Dẫn Đồng Bộ Hóa Điện Thoại Là Gì ? Vì Sao Cần Phải Làm Vậy?

); Viết ra nguim văn uống chuỗi cam kết tự abc... WRITELN (LST, x1, x2, ..., xn) Viết ra thiết bị in các trị trở nên x1, x2, ..., xn ASSIGN(F, File_Name) Msinh sống tập tin F có tên là File_Name REWRITE(F) ; để sẵn sàng viết vào WRITE (F, x1, x2, ..., xn) ; Viết các quý hiếm x1, x2, ..., xn vào tập tin F CLOSE (F) ; Ðóng tập tin F Cần tàng trữ công tác ta sử dụng phím F2. Mở 1 tệp tin vẫn có ta dùng phím F3. Ðể chuyển đổi kích thước/Di gửi cửa sổ chương trình, cần sử dụng phím F5 vàCtrl+F5. Trường vừa lòng msinh hoạt các công tác, ta cần sử dụng phím F6 cùng Ctrl+F6 nhằm đi đến/trởvề trước lịch trình hiện hành. Ðể biên dịch với chất vấn lỗi, ta dùng phím F9. Ðể chạy công tác đã soạn thảo chấm dứt, tiến công Ctrl+F9 Muốn nắn ra khỏi Turbo Pascal với trsinh hoạt về DOS, đánh Alt+X.
*

Pascal có 4 đẳng cấp kết cấu dữ liệu là kiểu dáng mảng (ARRAY), tập hòa hợp (SET), phiên bản ghi (RECORD) cùng tập tin (FILE). Sau đây ta lần lượt khám phá từng dạng hình cấu tạo.

1. Dữ liệu vẻ bên ngoài mảng (Array-Type Data) T
ột mảng tài liệu là 1 trong những tập vừa lòng số hữu hạn bộ phận có y như những biến chuyển, gồm thuộc dạng hình, Call là giao diện cơ bạn dạng. Mảng được được tổ chức theo một lẻ loi tự khẳng định. Số bộ phận của mảng được knhị báo ngay từ khi quan niệm ra mảng. a. Mảng một chiều (One-Dimensional Array)
Mảng một chiều hoàn toàn có thể được phát âm nlỗi một list các phần tử (theo cột), gồm cùng loại. Mỗi phần tử của mảng được xác minh được tróc nã nhập thẳng thông qua tên mảng cùng với hướng dẫn truy vấn nhập được nhằm thân hai ngoặc vuông < >. lấy ví dụ như 8.7: List là một trong mảng một chiều gồm n thành phần. Các bộ phận của List có thể với các tên List<1>, List<2>, List<3>, ..., List, cùng hoàn toàn có thể minh họa như hình sau:
List<1> List<2> List<3> List<4> ......... List Hình 8.1: Minch họa mảng một chiều + Khai báo con gián tiếp:
TYPE = ARRAY OF ; VAR : Kiểu mảng ; + Knhị báo trực tiếp :VAR : ARRAY < Kiểu chỉ số> OF ; * Crúc ý: Kiểu chỉ số phải là hình trạng tách rạc (đếm được). Ví dụ 8.8: TYPE KM1 = ARRAY <1.. 100> OF INTEGER ; KM2 = ARRAY <1 .. đôi mươi > OF CHAR ; DAY = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ; VAR TUOI : KM1 ; TEN : KM2 ; NGAY : ARRAY OF BOOLEAN ; Ý nghĩa: - KMmột là vẻ bên ngoài mảng gồm 100 phần tử được viết số từ là một đến 100 trải qua kiểu dáng chỉ dẫn là một miền con những số nguim từ một .. 100. TUOI là vươn lên là bao gồm giao diện là KM1. - KM2 là kiểu mảng tất cả đôi mươi thành phần khắc số từ 1 .. đôi mươi gồm vẻ bên ngoài là những cam kết từ. Biến TEN có hình trạng là KM2. - NGAY là 1 trong những đổi mới mảng tất cả 7 bộ phận thứ hạng Boolean được khắc ghi qua thứ hạng hướng dẫn là tên của 7 ngày trong tuần. Crúc ý: lúc knhì báo mảng, kiểu dáng chỉ dẫn chỉ rất có thể là: - Kiểu miển nhỏ của các các loại dữ liệu vô hướng đếm được nlỗi ký trường đoản cú, số nguyên ổn - Kiểu liệt kê vày tín đồ viết quan niệm (nhỏng NGAY trong tuần) - Kiểu Boolean Kiểu hướng dẫn quan yếu là hình dạng không đếm được như REAL Viết nlỗi sau là SAI : X1 : ARRAY OF Integer ; Ta cũng tất yêu khai báo như: X2 : ARRAY OF Integer ; Mặc dầu Integer là vẻ bên ngoài vô phía đếm được bởi vì giới hạn của vùng nhớ giành cho dữ liệu, số lượng thành phần của một mảng cũng bị giảm bớt phụ thuộc vào size của kiểu dáng dữ liệu của những thành phần, ta phải sử dụng dạng hình miền con để knhì báo số thành phần của mảng+ Truy xuất các phần tử của mảng: Mỗi thành phần của mảng được truy tìm xuất trải qua Tên Biến Mảng cùng rất chỉ số của mảng trong dấu ngoặc vuông < >. lấy ví dụ như thương hiệu trở thành mảng là A, Lúc viết A<7>, ta phát âm nó là bộ phận đồ vật 7 của mảng A. lấy ví dụ 8.9: Lập trình giải một bài tân oán tính vừa đủ một hàng số x : x<1>, x<2>, x<3>, ... , x tiếp đến liên tiếp tính độ lệch (deviation) của từng phần tử đối với trị mức độ vừa phải, theo công thức:

độ_lệch = x - trung_bình

Giả sử hàng số của họ tất cả giới hạn n = 100 thành phần quay trở về, n là 1 trong những biến đổi số nhằm knhì báo số bộ phận mong mỏi tính . Sau đó ta lần lượt nhập tính quý giá của thành phần đẳng cấp số thực (real) trường đoản cú thành phần đầu tiên cho thành phần máy n. Trong lịch trình sẽ tạo nên ra một mảng 1 chiều x với n những bộ phận. Tính vừa phải của n bộ phận với độ lệch. In tác dụng ra screen. PROGRAM Average_deviations ; Nhập n số thành phần dạng hình số thực, tính trị trung bình của bọn chúng, tiếp nối tính tiếp độ lệch của từng phần tử số đối với trị vừa đủ VAR n, count : integer ; sum, average, deviation : real ; x : ARRAY <1 .. 100> OF real ; BEGIN (* Nhập số bộ phận với tính trung bình*) Write (" Nhập từng nào số n nhằm tính trung bình ? ") ; Readln (n) ; Writeln ; sum := 0 ; FOR count := 1 TO n DO BEGIN Write ( ‘ i = ‘, count : 3, ‘ x = ‘ ) ; Readln (x ) ; sum := sum + x; END ; average := sum/n ; Writeln (" Trung bình của dãy số là = , average ") ; Writeln ; (* Tính độ lệch đối với trị vừa đủ *) FOR count := 1 TO n DO BEGIN deviation := x - average ; Write ( ‘ i = ‘, count : 3, ‘ x = ‘, x ) ; Writeln (" Ðộ lệch d = , deviation "); END ; Readln; END. Giả sử, ta nhập lệ 5 số hạng (các số tất cả gạch dưới là phần của tín đồ nhập): x<1> = 3.0 x<2> = -2.0 x<3> = 12.0 x<4> = 4.4 x<5> = 3.5 lúc chạy công tác (nhấn Ctrl + F9), trên screen ta đang thấy : Nhập từng nào số n nhằm tính mức độ vừa phải ? 5 i = 1 x = 3.0 i = 2 x = -2.0 i = 3 x = 12.0 i = 4 x = 4.4 i = 5 x = 3.5 Trung bình của dãy số là = 4. 1800000E+00 i = 1 x = 3. 0000000E+00 Ðộ lệch d = - 1. 1800000E+00 i = 2 x = -2. 0000000E+00 Ðộ lệch d = - 6. 1800000E+00 i = 3 x = 1. 2000000E+00 Ðộ lệch d = 7. 8200000E+00 i = 4 x = 4. 4000000E+00 Ðộ lệch d = 2. 2000000E - 01 i = 5 x = 3. 5000000E+00 Ðộ lệch d = - 6. 8000000E - 01 Ta rất có thể định khoảng tầm chừa hiệu quả cùng phần lẻ thập phân, dùng lệnh : m : nlấy ví dụ 8.10: Sắp xếp một dãy số theo máy từ bỏ tự nhỏ đến mập Tiến trình của bài toán: - Giả sử chuỗi số của ta bao gồm n bộ phận . Lần lượt mang đến công tác hiểu quý giá của những thành phần nhập được. - Một thủ tục (Procedure) đang có tác dụng công việc thu xếp như sau : trước tiên gửi phần tử thứ nhất đối chiếu cùng với những bộ phận tiếp theo sau, trường hợp nó lớn hơn thành phần đối chiếu thì rước thay đổi chổ quý giá của nhị phần tử với nhau. Sau kia liên tiếp mang phần tử thứ hai so sánh các bộ phận tiếp theo theo trình trường đoản cú điều này, ... cùng cđọng như vậy cho tới phần tử vật dụng n - 1. - In kết quả ra màn hình hiển thị Cmùi hương trình Pascal như sau: PROGRAM Reorder ; (* Sắp xếp một mảng những thành phần số thực từ nhỏ dại mang lại lớn*) VAR n, i, loc: 1 .. 100 ; x : ARRAY <1 .. 100> OF real ; temp : real ; PROCEDURE interchange ; (* Ðổi chỗ các phần tử mảng trường đoản cú nhỏ tuổi cho lớn*) BEGIN FOR loc := 1 TO n-1 DO FOR i := loc + 1 TO n DO IF x BEGIN temp := x ; x := x ; x := temp ; END ; END ; BEGIN Write (" Có từng nào thành phần số ? ") ; Readln (n) ; FOR i := 1 TO n DO BEGIN Write ( ‘ x< ‘, i : 3, ‘> = ? ‘ ) ; Readln( x ) ; END ; interchange ; Writeln ; Writeln (" Số liệu vẫn thu xếp : ") ; Writeln ; FOR i := 1 TO n DO Writeln ( ‘x< ‘, i : 3, ‘ > = ‘, x : 4 : 1 ) ; Readln; END. Khi chạy công tác, đưa sử ta tất cả 5 số liệu nlỗi phần nhập : (các số bao gồm gạch ốp dưới là phần nhập từ bỏ bàn phím) Có bao nhiêu bộ phận số ? 5 x< 1> = ? 4. 7 x< 2> = ? - 2. 3 x< 3> = ? 12. 9 x< 4> = ? 8. 8 x< 5> = ? 6. 0 Kết trái là : Số liệu đang sắp xếp : x< 1> = ? - 2. 3 x< 2> = ? 4. 7 x< 3> = ? 6. 0 x< 4> = ? 8. 8 x< 5> = ? 12. 9
qqlive| j88