Cách đóng gói phần mềm c# visual studio 2017

     

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói phần mềm thành file cài đặt installer sử dụng script PowerShell.Bạn đang xem: Đóng gói phần mềm thành file exe

Sau khi các bạn viết xong phần mềm trên Winform, các bạn cần phải đóng gói phần mềm thành file cài đặt.

Bạn đang xem: Cách đóng gói phần mềm c# visual studio 2017

Bình thường, các bạn sẽ sử dụng phần mềm: Advance Installer, One Click Install hay Installshield...

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói ứng dụng tool nhỏ cài đặt sử dụng script PowerShell.

Lợi ích của việc đóng gói này là file cài đặt của bạn khoảng 300MB (nếu bạn nào code bằng Devexpress thì sẽ thấy dung lượng rất nhiều).

Nhược điểm: Muốn cài đặt phải có mạng internet.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký AE888, trang chủ cá cược chính thức AE888

Các bạn có thể mở chương trình Powershell ISE, để code script


*

Các bước đóng gói phần mềm SVG Collection của mình.

Bước 1: Nén File ứng dụng ở thư mục Release lên hosting web của các bạn

Và khi chạy Script cài đặt chúng ta sẽ thực hiện các bước công việc sau:

Bước 2: Download file từ hosting name VD: https://bdkhtravinh.vn/svg_csharp.rar 

Bước 3: Giải nén file rar vào thư mục chúng ta chỉ định

Bước 4: Xóa File rar chúng ta đã tải về

Bước 5: Chạy mở ứng dụng lên

Bước 6: Tạo shortcut phần mềm trước Desktop.

Script mình viết cũng đơn giản các bạn chỉ cần vào chỉnh sửa các thông số lại là xong nhé.

Sau khi Viết Script PowerShell xong, chúng ta sẽ sử dụng PS2EXE => chuyển file script thành file EXE

Video demo ứng dụng tạo sau khi tạo file cài đặt thành công:

Source code full script PowerShell setup:

::InputEncoding = ::OutputEncoding = New-Object System.Text.UTF8Encoding$host.UI.RawUI.WindowTitle = "Cài đặt phần mềm Powershell - https://bdkhtravinh.vn"Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms$browser = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog$browser.Description = "Bạn Hãy chọn thư mục cài đặt phần mềm"$null = $browser.ShowDialog()$temp = $browser.SelectedPathWrite-Output $temp$url = "https://bdkhtravinh.vn/svg_csharp.rar"$output = $temp + "svg_csharp.rar"$start_time = Get-Date#Import-Module BitsTransfer#Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output#OR#Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output -AsynchronousFunction Get-Webfile ($url){ $dest = $output Write-Host "Đang tải $url`n" -ForegroundColor DarkGreen; $uri=New-Object "System.Uri" "$url" $request=::Create($uri) $request.set_Timeout(5000) $response=$request.GetResponse() $totalLength=::Floor($response.get_ContentLength()/1024) $length=$response.get_ContentLength() $responseStream=$response.GetResponseStream() $destStream=New-Object -TypeName System.IO.FileStream -ArgumentList $dest, Create $buffer=New-Object byte 10KB $count=$responseStream.Read($buffer,0,$buffer.length) $downloadedBytes=$count while ($count -gt 0) { ::CursorLeft = 0 ::Write("Đang tải phần mềm {0}K of {1}K ({2}%)", ::Floor($downloadedBytes/1024), $totalLength, ::Round(($downloadedBytes / $length) * 100,0)) $destStream.Write($buffer, 0, $count) $count=$responseStream.Read($buffer,0,$buffer.length) $downloadedBytes+=$count } Write-Host "" Write-Host "`nDownload of `"$dest`" finished." -ForegroundColor DarkGreen; $destStream.Flush() $destStream.Close() $destStream.Dispose() $responseStream.Dispose()}Get-Webfile $urlWrite-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"Set-Location $tempFunction Extract-WinRarFiles{ Param ( $UnRarExePath = "$env:ProgramFilesWinRARUnRAR.exe", $UnRarSourcePath, $UnRarTargetPath, $OpenTargetLocation, $DeleteSourceRarFiles ) Begin { $NewLine = "`r`n" $RarFilePaths = (Get-ChildItem -Path $UnRarSourcePath -Recurse | Where-Object -FilterScript { $_.extension -eq '.rar' }).FullName $RarFileSourceCount = $RarFilePaths.Count } Process { $NewLine Write-Output -Verbose "Total RAR File Count: $RarFileSourceCount" $NewLine Write-Output -Verbose "Beginning extraction, please wait..." Start-Sleep -Seconds 2 Foreach ($FilePath in $RarFilePaths) { &$UnRarExePath x -y $FilePath $UnRarTargetPath } $RarFileTargetCount = (Get-ChildItem -Path $UnRarTargetPath).Count If ($RarFileTargetCount -eq $RarFileSourceCount) { Clear-Host $NewLine Write-Output -Verbose "$RarFileTargetCount RAR files have been extracted" $NewLine } Else { $NewLine Write-Warning -Message "$RarFileTargetCount out of $RarFileSourceCount have been extracted" $NewLine } } End { Switch ($PSBoundParameters.Keys) { { $_ -contains 'OpenTargetLocation' } { $NewLine Write-Output -Verbose 'Opening RAR target location...' Start-Sleep -Seconds 5 Invoke-Item -Path $UnRarTargetPath } { $_ -contains 'DeleteSourceRarFiles' } { $NewLine Write-Output -Verbose 'Deleting source RAR files and the directory...' Start-Sleep -Seconds 5 Remove-Item -Path $UnRarSourcePath -Recurse -Force } } }}Set-Location $temp$appPath = $temp + "SGV Collection.exe" Extract-WinRarFiles -UnRarSourcePath $output -UnRarTargetPath $temp -DeleteSourceRarFiles Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)" Remove-Item *.tmp -recurse -force Start-Process -FilePath $appPath $WshShell = New-Object -comObject WScript.Shell$Shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$HomeDesktopSGV Collection.lnk")$Shortcut.TargetPath = $appPath$Shortcut.Save()write-host "Setup finish..."write-host "Press any key to exist..."#::ReadKey($true)Sau khi tạo script xong để biên dịch File script thành File EXE các bạn vào đường dẫn github PS2EXE sau để xem chi tiết tạo file setup.

https://github.com/MScholtes/PS2EXE

Bước 1: Các bạn mở chương trình PowerShell lên

Bước 2: Gõ lệnh tải PS2EXE về

PS C:> Install-Module ps2exeBước 3: Lệnh đóng gói, các bạn chỉ chọn đường dẫn file script và file xuất exe

Invoke-ps2exe .source.ps1 .arget.exeKhi build File Exe, nếu các bạn muốn chỉnh sửa các tham số Assembly hay icon của ứng dụng, khi build các bạn làm theo cú pháp bên dưới: