Cách bấm máy tính sin cos

     

Pmùi hương trình số 1 so với sin với cos gồm dạng $latex asin x+bcos x=c$. Đây là 1 phương thơm trình hay gặp gỡ trong lịch trình Toán thù lớp 11. Cuối nội dung bài viết diendanmaytinhcamtay.vn đang bật mí cho các bạn “thủ thuật” sử dụng máy tính xách tay CASIO fx 580VNX để giải nkhô nóng phương thơm trình này.

Bài toán: Giải các phương thơm trình hàng đầu sin,cos sau:$latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$$latex cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x ight)$

Lời giải:

1.Giải phương thơm trình số 1 sau $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$, ta có:

$latex eginalign và sqrt3sin x-cos x=sqrt2 \ và Leftrightarrow fracsqrt32sin x-frac12cos x=fracsqrt22 \ & Leftrightarrow cos fracpi 6sin x-sin fracpi 6cos x=sin fracpi 4 \ và Leftrightarrow sin left( x-fracpi 6 ight)=sin fracpi 4 \ endalign$

$latex Leftrightarrow left< eginalign & x-fracpi 6=fracpi 4+k2pi \ và x-fracpi 6=pi -fracpi 4+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

$latex Leftrightarrow left< eginalign & x=frac5pi 12+k2pi \ và x=frac11pi 12+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Vậy nghiệm của phương thơm trình sẽ đến là: $latex left< eginalign & x=frac5pi 12+k2pi \ và x=frac11pi 12+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

2. Giải pmùi hương trình bậc nhất sau $latex cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x ight)$, ta có:

$latex eginalign và cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x ight) \ & Leftrightarrow cos 2x+sqrt3sin 2x=sqrt3cox-sin x \ & Leftrightarrow frac12cos 2x+fracsqrt32sin 2x=fracsqrt32cox – frac12sin x \ và Leftrightarrow sin fracpi 6cos 2x+cos fracpi 6sin 2x=sin fracpi 3cox-cos fracpi 3sin x \ và Leftrightarrow sin left( 2x+fracpi 6 ight)=sin left( fracpi 3-x ight) \ endalign$

$latex Leftrightarrow left< eginalign và x=fracpi 18+frack2pi 3 \ & x=fracpi 2+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Vậy nghiệm của phương thơm trình sẽ mang đến là: $latex left< eginalign & x=fracpi 18+frack2pi 3 \ và x=fracpi 2+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Diendanmaytinhcamtay.vn xin giải đáp các bạn biện pháp áp dụng máy vi tính di động CASIO fx-580VNX nhằm tiến hành thay đổi biểu thức sau:

$latex asin u+bcos u=cLeftrightarrow sin (u+Y)=dfraccX$

Để triển khai bên trên laptop ta đang dùng công dụng $latex Pol(a,b)$ với $a,b$ là thông số trên pmùi hương trình, khi đó các quý hiếm $latex X,Y$ sẽ tiến hành giữ trong đổi thay $latex x$ cùng thay đổi $latex y$ của dòng sản phẩm.

Lấy ví dụ pmùi hương trình $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$ ta đang biến đổi về dạng $latex sin (x+Y)=dfracsqrt2X$, để tra cứu $latex X$ với $latex Y$ ta tiến hành bên trên máy như sau:

Bước 1: Chuyển sang đơn vị góc Radian

Cách bấm: qw22

Cách 2: Nhập cùng tính biểu thức $latex Pol(sqrt3,-1)$ (với $latex a=sqrt3,b=-1$)

Cách bấm: q+s3$q)1)=Máy tính hiển thị:
*
Nhập và tính biểu thức

Bước 3: Xem công dụng trở thành $latex x$ cùng $latex y$

Cách bấm: Q(=Q)=Máy tính hiển thị:
*
Xem quý hiếm của đổi mới x
*
Xem quý giá của biến hóa y

Vậy $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2Leftrightarrow sin left( x+dfracpi 6 ight)=dfracsqrt22$.


Chuyên mục: Công nghệ