Các hàm excel dùng trong kế toán

     

Excel là ứng dụng đang được sử dụng phổ cập trong những doanh nghiệp hiện tại nay, chúng ta làm kế toán bạn nên chuẩn bị cho mình các hành trang để gia công tốt công việc tại các công ty.

Bạn đang xem: Các hàm excel dùng trong kế toán

Bạn nên làm cho mình các kinh nghiệm làm cho trên các phần mềm kế toán giúp đỡ bạn làm nhanh và đúng mực các công việc của một kế toán viên.

Những hàm excel thường gặp mặt trong các bước kế toán này hi vọng để giúp bạn up date nhanh trong công việc tại doanh nghiệp của mình.

*

I. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND:

- Cú pháp: và (Logical1, Logical2, ….)

- các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) nếu như một hay các đối số của nó là sai.

Lưu ý:

- những đối số nên là giá trị xúc tích và ngắn gọn hoặc mảng xuất xắc tham chiếu bao gồm chứa giá trị logic.

- trường hợp đối số tham chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị vứt qua.

- nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị ngắn gọn xúc tích thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

2. Hàm OR:

- Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)

- những đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất kể một đối số nào của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) nếu toàn bộ các đối số của nó là sai.

3. Hàm NOT:

- Cú pháp: NOT(Logical)

- Đối số: Logical là 1 trong những giá trị hay như là 1 biểu thức logic.

- Hàm đảo ngược quý giá của đối số. Thực hiện NOT khi bạn có nhu cầu phủ định quý hiếm của đối số trong phép toán này.

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.

1. Hàm ABS:

- rước giá trị hoàn hảo nhất của một số

- Cú pháp: ABS(Number)

- Đối số: Number là một trong những giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.

- Ví dụ: =ABS(A5 + 5)

2. POWER:

- Hàm trả về lũy thừa của một số.

- Cú pháp: POWER(Number, Power)

- các tham số: Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.

- Power: Là số mũ.

- lấy ví dụ như = POWER(5,2) = 25

3. Hàm PRODUCT:

- chúng ta cũng có thể sử dụng hàm PRODUCT cầm cho toán tử nhân * nhằm tính tích của một dãy.

- Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.

4. Hàm MOD:

- Lấy cực hiếm dư của phép chia.

- Cú pháp: MOD(Number, pisor)

- các đối số: Number: Số bị chia.

- pisor: Số chia.

5. Hàm ROUNDUP:

- làm cho tròn một số.

- Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

- các tham số: Number: Là một vài thực mà bạn có nhu cầu làm tròn lên.

- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.

- Chú ý:

- trường hợp Num_digits > 0 sẽ có tác dụng tròn phần thập phân.

- nếu như Num_digits = 0 sẽ có tác dụng tròn lên số tự nhiên gần nhất.

- trường hợp Num_digits

6. Hàm EVEN:

- làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.

- Cú pháp: EVEN(Number)

- tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn.

- Chú ý:

- trường hợp Number chưa phải là vẻ bên ngoài số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

7. Hàm ODD:

- có tác dụng tròn lên thành số nguyên lẻ ngay gần nhất.

- Cú pháp: ODD(Number)

- Tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn.

8. Hàm ROUNDDOWN:

- làm cho tròn xuống một số.

- Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

- những tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.

III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.

A. đội hàm tính tổng

1. Hàm SUM:

- Cộng tất cả các số trong một vùng tài liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là những số đề xuất tính tổng.

2. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của các ô được chỉ định vày những tiêu chuẩn đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

- những tham số: Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.

- Criteria: các tiêu chuẩn mà mong mỏi tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự bắt buộc tính tổng.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là những giá trị bé dại hơn hoặc bởi 10.

B. đội hàm tính cực hiếm trung bình

1. Hàm AVERAGE:

- Trả về gi trị trung bình của các đối số.

- Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2 … là các số đề xuất tính quý hiếm trung bình.

2. Hàm SUMPRODUCT:

- mang tích của các dãy chuyển vào, tiếp đến tính tổng của các tích đó.

- Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

- những tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân tiếp đến tính tổng các tích.

- Chú ý:

- các đối số trong những dãy đề xuất cùng chiều. Nếu như không hàm sẽ trả về quý giá lỗi #VALUE.

C. đội hàm tìm giá trị lớn số 1 và nhỏ nhất

1. Hàm MAX:

- Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá chỉ trị lớn số 1 ở trong đó.

2. Hàm LAGRE:

- tìm kiếm số khủng thứ k trong một dãy được nhập.

- Cú pháp: LARGE(Array, k)

- những tham số: Array: là 1 mảng hoặc một vùng dữ liệu.

- k: Là kiểu dáng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn số 1 trong dãy.

3. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá bán trị nhỏ nhất sống trong đó.

4. Hàm SMALL:

- kiếm tìm số nhỏ dại thứ k vào một hàng được nhập vào.

- Cú pháp: SMALL(Array, k)

- những tham số: Array: là một trong mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

- k: Là giao diện của số mà bạn có nhu cầu tìm kể từ số nhỏ dại nhất trong dãy.

D. đội hàm đếm dữ liệu

1. Hàm COUNT:

- Hàm COUNT đếm các ô chứa tài liệu kiểu số trong dãy.

- Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

- những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu.

2. Hàm COUNTA:

- Đếm toàn bộ các ô đựng dữ liệu.

- Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

- các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

3. Hàm COUNTIF:

- Hàm COUNTIF đếm những ô đựng giá trị số theo một điều kiện cho trước.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Đàn Ông Lăng Nhăng, Ngoại Tình, 99 Stt Hay Về Bản Lĩnh Đàn Ông

- Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

- những tham số: Range: Dãy dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm.

- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

- Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm toàn bộ các ô trong hàng B3:B11 bao gồm chứa số to hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI.

1. Hàm LEFT:

- Trích các ký tự phía bên trái của chuỗi nhập vào.

- Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)

- các đối số: Text: Chuỗi văn bản.

- Num_Chars: Số ký kết tự ao ước trích.

- Ví dụ: =LEFT(Tôi thương hiệu là,3) = “Tôi”

2. Hàm RIGHT:

- Trích những ký trường đoản cú bên nên của chuỗi nhập vào.

- Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)

- những đối số: tương tự hàm LEFT.

- Ví dụ: =RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”

3. Hàm MID:

- Trích những ký tự trường đoản cú số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào.

- Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)

- các đối số: Text: chuỗi văn bản.

- Start_num: Số thiết bị tự của cam kết tự ban đầu được trích.

- Num_chars: Số ký kết tự bắt buộc trích.

4. Hàm UPPER:

- Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.

- Cú pháp: UPPER(Text)

5. Hàm LOWER:

- Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.

- Cú pháp: LOWER(Text)

6. Hàm PROPER:

- Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa.

- Cú pháp: PROPER(Text)

- Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A”

7. Hàm TRIM:

- giảm bỏ những ký từ trắng sinh sống đầu chuỗi và cuối chuỗi.

- Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG.

1. Hàm DATE:

- Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một hình dáng ngày sệt thù.

- Cú pháp: DATE(year,month,day)

- những tham số:

- Year: diễn đạt năm, hoàn toàn có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu như bạn nhập 2 chữ số, theo khoác định Excel vẫn lấy năm bước đầu là: 1900.(Ví dụ)

- Month: diễn đạt tháng vào năm. Ví như month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng đến số biểu đạt năm.

- Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu như Day lớn hơn số ngày hồi tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động hóa tính thêm ngày cho số biểu đạt tháng.

Lưu ý:

- Excel lưu trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, bởi vì vậy có thể sử dụng các phép toán cùng (+), trừ (-) mang đến kiểu ngày.(Ví dụ)

2. Hàm DAY:

- Trả về ngày tương xứng với chuỗi ngày gửi vào. Quý giá trả về là một trong những kiểu Integer sinh hoạt trong khoảng từ là một đến 31.

- Cú pháp: DAY(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: Là tài liệu kiểu Date, rất có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay công thức khác.

3. Hàm MONTH:

- Trả về tháng của chuỗi ngày được tế bào tả. Giá trị trả về là một số trong những ở trong tầm 1 cho 12.

- Cú pháp: MONTH(Series_num)

- Tham số:

- Series_num: là một chuỗi ngày, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay bí quyết khác.

4. Hàm YEAR:

- Trả về năm khớp ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là 1 kiểu Integer trong vòng 1900-9999.

- Cú pháp: YEAR(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: là một trong những dữ liệu đẳng cấp ngày, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay công thức khác

5. Hàm TODAY:

- Trả về ngày hiện giờ của hệ thống.

- Cú pháp: TODAY()

- Hàm này không có các đối số.

6. Hàm WEEKDAY:

- Trả về số chỉ thứ trong tuần.

- Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type)

- các đối số: - Serial: một số hay giá trị kiểu ngày.

- Return_type: chỉ định và hướng dẫn kiểu tài liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN.

1. Hàm TIME:

- Trả về một chuỗi trình diễn một kiểu thời gian đặc thù. Giá trị trả về là một số trong những trong khoảng tầm từ 0 mang lại 0.99999999, diễn đạt thời gian từ 0:00:00 mang lại 23:59:59.

- Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second)

- những tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE.

- Hour: diễn đạt giờ, là một trong những từ 0 đến 32767.

- Minute: diễn đạt phút, là một số từ 0 mang lại 32767.

- Second: miêu tả giây, là một số từ 0 mang đến 32767.

2. Hàm HOUR:

- Trả về giờ trong ngày của dữ liệu kiểu giờ chuyển vào. Quý hiếm trả về là 1 kiểu Integer trong vòng từ 0 (12:00A.M) mang lại 23 (11:00P.M).

- Cú pháp: HOUR(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: Là tài liệu kiểu Time. Thời gian có thể được nhập như:

- Một chuỗi kí tự nằm trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”)

- một trong những thập phân (ví dụ 0,2145 biểu đạt 5:08 AM)

- công dụng của một công thức hay một hàm khác.

3. Hàm MINUTE:

- Trả về phút của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Quý giá trả về là một trong những kiểu Integer trong tầm từ 0 mang lại 59.

- Cú pháp: MINUTE(Serial_num)

- Tham số: Serial_num: tương tự như trong cách làm HOUR.

4. Hàm SECOND:

- Trả về giây của dữ liệu kiểu Time chuyển vào. Quý giá trả về là một trong kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59.

- Cú pháp: SECOND(Serial_num)

- Tham số: Serial_num: giống như như trong bí quyết HOUR.

5. Hàm NOW:

- Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống.

- Cú pháp: NOW()

- Hàm này không tồn tại các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU.

1. Hàm VLOOKUP:

- tìm thấy một quý hiếm khác vào một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột trước tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp:

- VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- các tham số:

- Lookup Value: giá trị nên đem ra đối chiếu để search kiếm.

- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tốt đối.

- Nếu cực hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị vào cột dùng làm so sánh bắt buộc được thu xếp tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn muốn lấy vào phép so sánh.

- Range lookup: là 1 trong những giá trị luận lý để hướng dẫn và chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + trường hợp Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu cực hiếm Lookup value nhỏ hơn giá bán trị nhỏ tuổi nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- tra cứu một giá bán trị bằng giá trị sinh hoạt ô F11 trong cột lắp thêm nhất, và lấy giá bán trị tương ứng ở cột máy 2.

2. Hàm HLOOKUP:

- kiếm tìm kiếm giống như như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với những giá trị trong bậc nhất tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- các tham số tựa như như hàm VLOOKUP.

3. Hàm INDEX:

- Trả về một giá trị hay như là 1 tham chiếu mang đến một quý giá trong phạm vi bảng tốt vùng dữ liệu.

- Cú pháp:

- INDEX(Array,Row_num,Col_num)

- những tham số:

- Array: là 1 trong vùng chứa các ô hoặc một mảng bất biến.

- nếu như Array chỉ đựng một hàng với một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương ứng là tùy ý.

- nếu như Array có không ít hơn một sản phẩm hoặc một cột thì có một Row_num hoặc Col_num được sử dụng.

- Row_num: lựa chọn hàng vào Array. Nếu như Row_num được làm lơ thì Col_num là bắt buộc.

- Col_num: chọn lựa cột trong Array. Ví như Col_num được bỏ lỡ thì Row_num là bắt buộc.

qqlive| j88