Các dạng thuật toán tin học lớp 10

     
Bạn đang xem tư liệu "Bài tập thuật toán Tin học lớp 10", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Bài 1 : Hoán đổi quý hiếm của hai biến đổi số thực a và bv khẳng định bài toán:C Input: Hai trở thành số thực a với b.C Output: Hai đổi mới số thực a cùng b đã được hoán đổi giá trị mang lại nhau.v Thuật toánC bước 1 : Nhập quý giá hai số thực a,b;C bước 2 : c ß a;C cách 3 : a ß b;C cách 4 : b ß c;C bước 5 : Đưa ra giá trị new của a với b rồi kết thúc.Bài 2: Tính tổng ;v xác định bài toán:C Input: Số tự nhiên N .C Output: Tổng của dãy .v Thuật toán : C bước 1: Nhập số thoải mái và tự nhiên N;C cách 2: S ß 0 ; i ß 1;C bước 3 : ví như i > N thì chỉ dẫn S rồi kết thúc;C cách 4: S ß S +i;C bước 5 : i ß i + 1;C cách 6 :Quay lại bước 3.Bài 3: Tính tích ;v khẳng định bài toán: C Input: Số tự nhiên và thoải mái N.

Bạn đang xem: Các dạng thuật toán tin học lớp 10

C Output: Tích của .v Thuật toán: C bước 1: Nhập số tự nhiên và thoải mái N;C bước 2: trường hợp N=0 thì thông báo P=0 rồi kết thúc;C bước 3: i ß 1, phường ß 1;C bước 4: giả dụ i > N thì giới thiệu giá trị P, rồi kết thúc;C cách 5: p ß p. *i;C cách 6: i ß i +1, quay về bước 3.Bài 4: Tính tổng ;v xác định bài toánC Input: Số tự nhiên và thoải mái N.C Output: Gía trị S =13 + 23 + 33 +...+ N3.v Thuật toán:C bước 1: Nhập số tự nhiên N;C cách 2: i ß 1, S ß 0;C bước 3: nếu như i > N thì giới thiệu giá trị, rồi kết thúc;C bước 4: S ß S + i*i*i;C bước 5: i ß i +1, trở lại bước 3.Bài 5: Tính tổng: v khẳng định bài toánC input : Số tự nhiên và thoải mái N .C Output: Tổng của dãy số. .v Thuật toánCBước 1: Nhập số thoải mái và tự nhiên N;CBước 2: nếu N=0 thì thông báo S không có giá trị rồi kết thúc;CBước 3: S ß 0; i ß 1;CBước 4: nếu i > N thì đưa ra S rồi kết thúc;CBước 5: S ß S + (i√i);CBước 6: i ß i+1;CBước 7: trở lại bước 3.Bài 6 : kiếm tìm tích v khẳng định bài toánC Input: Số thoải mái và tự nhiên N.C Output: Tích của dãy.v Thuật toán:C cách 1 : Nhập số tự nhiên N;C bước 2: N=0 thì thông báo P không tồn tại giá trị rồi kết thúc;C bước 3: phường ß 1; i ß 1;C bước 4: nếu như i > N thì đưa ra p rồi kết thúc;C bước 5 : p. ßP x i√i;C bước 6: I ß i+1;C cách 7: trở lại bước 4.Bài 7: Tính tổng v xác minh bài toán:C Input: Số tự nhiên và thoải mái N.C Output: Tổng của hàng số .v Thuật toánC cách 1: Nhập số thoải mái và tự nhiên N;C bước 2: nếu N=0 thì thông báo S=1 rồi kết thúc;C cách 3: S ß 0; i ß 1; phường ß 1;C bước 4: ví như i > N thì đưa ra S rồi kết thúc;C bước 5: S ß S + 1/P;C bước 6: i ß i + 1; p.

Xem thêm: Gợi Ý 51 Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2 Hay, Ý Nghĩa Nhất

ß P*i;C cách 7: trở lại bước 4.Bài 8: Giải phương trình: ;v khẳng định bài toán:C Input: a,b là số thực.C Output: cực hiếm x hoặc không tồn tại nghiệm.v Thuật toánC bước 1: Nhập 2 cực hiếm a, b;C bước 2: trường hợp a ≠ 0 thì thông báo phương trình bao gồm nghiệm x ß -b/a rồi kết thúc;C bước 3: b≠0 thì thông báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc;C bước 4: thông tin phương trình có nghiệm với mọi x là số thực rồi kết thúc.Bài 9: Giải phương trình: ;v xác định bài toánC Input: số thực a,b,c.C Output: quý hiếm x hoặc không tồn tại nghiệm .v Thuật toánC cách 1: Nhập số thực a,b,c;C cách 2: giả dụ a≠0 thì chuyển đến cách 6;C bước 3: ví như b≠0 thì thông tin x ß -c/b rồi kết thúc;C bước 4: nếu c≠0 thì thông tin phương trình vô nghiệm rồi kết thúc;C cách 5: thông tin phương trình tất cả nghiệm là đa số x thuộc R rồi kết thúc;C cách 6 : Delta←b2-4ac;C bước 7: ví như Delta = 0 thì thông tin phương trình có nghiệm kép: x ß -b/2a rồi kết thúc;C bước 8: nếu như Delta>0 thì thông tin phương trình tất cả nghiệm: x1ß (-b+√Delta)/2a; x2 ß (-b-√Delta)/2a rồi kết thúc;C bước 9: thông tin phương trình vô nghiệm rồi kết thúc.Bài 10: Tính tổng những số trong hàng số ;v xác định bài toán:C Input: Số nguyên dương N và dãy .C Output: Tổng của hàng số .v Thuật toánC bước 1: Nhập số nguyên dương N, hàng ;C cách 2: Sß 0, i ß 1;C bước 3: nếu như i > N thì gửi ra tác dụng rồi kết thúc;C cách 4: S ß S +ai;C cách 4: i ß i+1, trở về bước 3.Bài 11: Tính tổng các số dương trong dãy v xác định bài toánC Input: Số dương N và dãy số .C Output: Tổng các số dương trong dãy A.v Thuật toánC Bước1 : Nhập số nguyên dương N và dãy những số ;C bước 2: S ß 0; i ß 1;C bước 3: giả dụ i > N thì chỉ dẫn giá trị S rồi kết thúc;C cách 4 : trường hợp ai > 0 thì S ß S + ai;C bước 5 : i ß i+1;C bước 6 : quay trở về bước 3.Bài 12: Đếm các số âm trong hàng số cho trước;v xác định bài toánC Input: N với dãy .C Output: Số số âm trong dãy A.v Thuật toán: C cách 1: Nhập số nguyên dương N cùng dãy những số ;C bước 2: i ß 1, dem ß 0;C bước 3: ví như i > N thì chỉ dẫn giá trị của dem rồi kết thúc;C bước 4: giả dụ ai N thì kết thúc;C cách 4: ví như ai >0 thì chỉ dẫn giá trị i;C bước 5 : i ß i + 1, rồi trở lại bước 3.Bài 14: một tờ học tất cả N học tập sinh. Cuối học kì, giáo viên môn tin cho thấy thêm điểm trung bình môn (Tbm) của từng học sinh. Call Mức mức độ vừa phải môn tin của lớp là tỉ số giữa tổng điểm Tbm của cả lớp cùng tổng số học tập sinh. Tính số học sinh có Tbm bên dưới mức mức độ vừa phải môn tin của lớp.v xác định bài toánC Input: N (Số học sinh của lớp) a1, a2 ,... An (Số điểm của vừa đủ môn của cả lớp).C Output: Số học sinh có vừa phải môn dưới mức trung bình môn tin của lớpv Thuật toán:C cách 1: Nhập số nguyên dương N; C bước 2: i ß 1; S ß 0;C bước 3: nếu như i >N thì chuyển tới bước 6;C bước 4: S ß S + ai ;C bước 5: i ß i +1 rồi trở lại bước 3;C cách 6: TB ß S/N ;C cách 7: dem ß 0; i ß 1;C bước 8: ví như i > N thì thông tin dem rồi kết thúc;C bước 9: ví như ai
qqlive| j88