Biển báo xe đạp không được đi vào

     
Biển 1.Biển 2.

Bạn đang xem: Biển báo xe đạp không được đi vào

Cả hai biển.

Giải thích: Biển 104 Cấm mô tô và biển 103a Cấm ô tô không cấm xe gắn máy (không phải mô tô). Nên cả 2 biển đều cho phép xe gắn máy đi vào.

Câu 102: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

*

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển 1 Cấm xe mô tô 2 bánh, biển 2 cấm xe ô tô, biển 3 là cấm xe tải

Nên đáp đúng là Biển 1

Câu 103: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Không biển nào.Biển 1 và 2.Biển 2 và 3.Cả ba biến.

Giải thích: Biển 1 là cấm xe máy, còn biển 2 và 3 là cấm ô tô và xe tải chứ không cấm xe máy nên xe máy được phép đi vào.

Câu 104: Biển nào cấm quay đầu xe?

*

Biển 1.Biển 2.Không biến nào.Cả hai biển.

Giải thích: P. 123a Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; Biển 2: P.124a Cấm quay xe không cấm rẽ trái.

Câu 105: Biển nào cấm xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: P. 123a Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; Biển 2: P.124a Cấm quay xe không cấm rẽ trái.

Nên Biển 1 là đáp án đúng.

Câu 106: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không biến nào.

Giải thích: P. 123a Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; Biển 2: P.124a Cấm quay xe không cấm rẽ trái.

Nên Biển 2 là đáp án đúng.

Câu 107: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: P. 123b Cấm rẽ phải ; Biển 2: P.124d Cấm rẽ phải và cấm quay xe; Biển 3: 124f cấm ô tô rẽ phải và quay xe.

Nên Biển 3 chỉ cấm ô tô, còn biển 1 và biển 2 cấm toàn bộ phương tiện rẽ phải.

Câu 108: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: 124a cấm rẽ trái; Biển 2: 124c cấm rẽ trái và quay xe; Biển 3: 124e cấm ô tô rẽ trái và quay xe.

Nên biển 3 chỉ cấm xe ô tô, còn biển 1 và biển 2 cấm toàn bộ phương tiện rẽ trái

Câu 109: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không biển nào.

Giải thích: Theo QCVN41:2019 thì biển 2: I.410 Khu vực quay xe chỉ dẫn khu vưc được phép quay đầu xe. Biển này thuộc nhóm biển chỉ dẫn nên KHÔNG cấm rẽ trái. Do đó, đáp án đúng là câu 2.

Câu 110: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: Biển 1: P.123a cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; Biển 2: I.410 Khu vực quay xe . Nên cả 2 biển cho phép quay đầu xe là đáp án đúng.

Câu 111: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: Biển 1: 123a cấm rẽ trái nhưng không cấm quay đầu xe.

Biển 2: R.301e đặt trước ngã ba ngã tư chỉ được rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư phía sau mặt biển nên không thể quay đầu xe.

Câu 112: Biển nào là biển Cấm đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: P.101 Đường cấm; Biển 2: P.102 cấm đi ngược chiều; Biển 3: P.301a Cấm đỗ xe. Nên biển 2 là cấm đi ngược chiều.

Câu 113: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 1 và 2.

Giải thích: Biển 1: P.101 Đường cấm; Biển 2: P.102 Cấm đi ngược chiều cấm đi vào theo chiều đặt biển; Biển 3: P.301a Cấm đỗ xe.

Nên biển 1 và biển 2 là cấm các phương tiện không được phép đi vào.

Câu 114: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dùng lại?

Biển 1.Biển 2.Cả ba biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm không cấm xe ưu tiên;

Biển 2: R.122 Dừng lại áp dụng với cả xe ưu tiên;

Biển 3: P.102 Cấm đi ngược chiều không áp dụng với xe ưu tiên;

Nên Biển 2 là đáp án đúng, áp dụng với cả xe ưu tiên.

Câu 115: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm không cấm xe ưu tiên;

Biển 2: R.122 Dừng lại áp dụng với cả xe ưu tiên;

Nên biển 1 là đáp án đúng.

Câu 116: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 và biển 2.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe lam, Biển 2 là Cấm xe xích lô máy chứ không cấm xe xích lô nên cả biển 1 và biển 2 xe xích lô đều được phép đi vào.

Câu 117: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe lam, Biển 2 là Cấm xe xích lô máy, Biển 3 là cấm xe xích lô chứ không cấm xe lam và xe xích lô máy nên ta chọn đáp án là Biển 3

Câu 118: Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

Giải thích: Biển tốc độ tối đa về đêm đều có nhận diện bằng khung hình chữ nhật, viền đỏ nền đen, bên dưới ghi khung giờ cấm và bên trong biển sẽ ghi số.

Số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép lớn nhất về ban đêm tính bằng km/h và không lớn hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định.

Câu 119: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?
Được phép.Không được phép.

Giải thích: Biển phụ là biển S.501 Phạm vi tác dụng của biển xác định chiều dài áp dụng biển chính từ nơi đặt biển.

Câu 120: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển chính là P.101 Đường cấm, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ. Nên Biển 1 và Biển 3 không áp dụng với xe mô tô là câu trả lời đúng.

Câu 121: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:Biển chính là P.101 Đường cấm, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ. Nên Biển 2 áp dụng với xe mô tô là câu trả lời đúng.

Câu 122: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển 1 là báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư còn biển 2 là báo hiệu hết đoạn đường khu dân cư

Câu 123: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biển 1 và 3.

Giải thích: Biển 1: W.224 Đường người đi bộ cắt ngang; Biển 2: P.112 Cấm người đi bộ; Biển 3: R.305 Đường dành cho người đi bộ.

Biển 1 báo ưu tiên cho người đi bộ nên phải nhường đường.

Câu 124: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Biển 1.Biển 1 và 3.Biến 3.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.224 Đường người đi bộ cắt ngang; Biển 2: P.112 Cấm người đi bộ; Biển 3: R.305 Đường dành cho người đi bộ.

Biển 3 báo đường dành cho người đi bộ nên phương tiện khác không được đi vào.

Câu 125: Biển nào báo hiệu Đường dành cho xe thô sơ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển 1 Đường dành cho xe thô sơ, Biển 2 là Cấm xe đạp, Biển 3 là Đường người đi xe đạp cắt ngang.

Vì vậy chúng ta chọn đáp án là Biển 1.

Câu 126: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Biển 1.Biển 1 và 2.Biển 2 và 3.Cả ba biến.

Giải thích: Biển 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; Biển : W.208 Giao nhau với đường ưu tiên; Biển 3: W209 Giao nhau có tín hiệu đèn

Câu 127: Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường sắt có rào chắn?

Biến 1.Biển 2 và 3.Biến 3.

Giải thích: Biển 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; Biển : W.208 Giao nhau với đường ưu tiên; Biển 3: W209 Giao nhau có tín hiệu đèn

Câu 128: Biển nào báo hiệu Giao nhau có tín hiệu đèn?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; Biển : W.208 Giao nhau với đường ưu tiên; Biển 3: W209 Giao nhau có tín hiệu đèn

Câu 129: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biến.

Giải thích: Biển 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; Biển 2: W.234 Giao nhau với đường 2 chiều; Biển 3: W.242a Nơi đường sắt giao vuông gốc với đường bộ.

Câu 130: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; Biển 2: W.211a Giao nhau với đường sắt không có rào chắn;Biển 3:W.242a Nơi đường sắt giao vuông gốc với đường bộ ổ sung cho biển W.211a. Nên cả 2 biển 2 và 3 đều đúng.

Câu 131: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biến 1 và 3.

Giải thích: Biển 1 là biển 211a Giao nhau với đường sắt không có rào chắn.

Biển 2: Biển 208 Giao nhau với đường ưu tiên.

Biển 3: Biển 211b Giao nhau với tàu điện.

Câu 132: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 Bắt đầu đường ưu tiên. Nên biến 1 và Biển 3 là đáp án đúng.

Câu 133: Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường không ưu tiên?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biến 2 và 3.

Giải thích: Biển 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 Bắt đầu đường ưu tiên.

Nên chúng ta chọn đáp án là Biển 1

Câu 134: Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường ưu tiên?

Biển 1 và 3.Biển 2.Biến 3.

Giải thích: Biển 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 Bắt đầu đường ưu tiên.

Nên chúng ta chọn đáp án là Biển 2

Câu 135: Biển nào báo hiệu Đường bị thu hẹp?

Biển 1 và 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ký Tên Đẹp Bằng Tay Đẹp Theo Tên Cực Đơn Giản Với Một Số Mẹo Sau

Biển 1 và 3.Biến 2 và 3.Cả ba biến.

Giải thích: Biển 1:W.203a Đường bị hẹp cả 2 bên;

Biển 2: W.203b Đường bị hẹp về phía trái

Biển 3: W.201b Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải. Nên đáp án đúng là biển 1 và biển 2.

Câu 136: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.236 Hết đường đôi; Biển 2:W.203b Đường đi bị hẹp về phía trái; Biển 2: W.203c Đường bị hẹp về phía phải. Câu này hỏi về việc đường bị thu hẹp nên câu tả lời đúng là Biển 2 và Biển 3.


Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.205a Đường giao nhau cùng cấp; Biển 2: W.207a Giao nhauvới đường không ưu tiên; Biển 3: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên.

Câu 138: Biển nào báo hiệu Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Được ưu tiên qua đường hẹp để chỉ dẫn cho người lái xe biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp.

Biển 2 là Đường đôi báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Biển 3 là báo hết đường đôi báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Nên đáp án đúng là biển 2.

Câu 139: Biển nào báo hiệu Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Đường 2 chiều báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở 1 phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi cả 2 chiều trên cùng 1 phía đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau với đường 2 chiều để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường đôi báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Nên đáp án đúng là Biển 3.

Câu 140: Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Giao nhau với đường 2 chiều để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều.

Biển 2 là Đường đôi báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Biển 3 là Đường giao nhau cùng cấp dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt bằng.

Nên đáp án đúng là Biển 1.

Câu 141: Biển nào báo hiệu Đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Đường giao nhau cùng cấp dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt bằng.

Biển 2 là Đường 2 chiều báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở 1 phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi cả 2 chiều trên cùng 1 phía đường còn lại,

Biển 3 là báo hết đường đôi báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Vì vậy đáp án đúng là Biển 2.

Câu 142: Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Đường 2 chiều báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở 1 phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi cả 2 chiều trên cùng 1 phía đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau với đường 2 chiều để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường giao nhau cùng cấp dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt bằng.

Nên đáp án đúng là Biển 2.

Câu 143: Biển nào báo hiệu Chú ý chướng ngại vật?

Biển 1.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1 là báo hết đường đôi, Biển 2 là Chú ý chướng ngại vật vòng tránh sang hai bên, Biển 3 là Chú ý chướng ngại vật vòng tránh sang bên trái

Vì vậy mà biển 2 và biển 3 đều thông báo chú ý chướng ngại vật nên đáp án là cả Biển 2 và Biển 3.

Câu 144: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển 1 là Biển W.224 Đường người đi bộ cắt ngang.

Biển 3: W.225 trẻ em để thông báo gần đến đoạn đường hay có trẻ em đi qua nhà trẻ, trường học, câu lạc bộ.

Vì vậy nên đáp án là Biển 2.

Câu 145: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: W.224 Đường người đi bộ cắt ngang;

Biển 2: I.423c Điểm bắt đầu đường đi bộ

Biển3: W.225 trẻ em

Câu 146: Biển báo này có ý nghĩa gì?

Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.Báo hiệu đường có gờ giảm tốc phía trước.

Giải thích: Biển W221b Đường có sóng mấp mô nhân tạo.

Câu 147: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

Biển 1.Biển 2.Không biển nào.

Giải thích: Biển 1: R.301a Hướng đi phải theo chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư;

Biển 2: R.301h Hướng đi phải theo chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải đặt sau ngã ba, ngã tư;

Nên đáp án đúng là không có biển nào.

Câu 148: Biển nào báo hiệu Hướng đi thẳng phải theo ?
Biển 1.Biển 2.

Giải thích:Biển 1: R.301a Hướng đi phải theo chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không liên quan hướng đi phải theo.

Nên Biển 1 là đáp án đúng.

Câu 149: Biển nào báo hiệu Đường một chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích:Biển 1: R.301a Hướng đi phải theo chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không liên quan hướng đi phải theo.

Nên biển 2 là đáp án đúng.

Câu 150: Trong các biển dưới đây biển nào là biển Hết tốc độ tối đa cho phép?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 Hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết mọi lệnh cấm;

Biển 3: R307 Hết hạn chế tốc độ tối thiểu.

Nên biển 1 là biển Hết hạn chế tốc độ tối đa. Chú ý câu này hỏi ý nghĩa của biển.

Câu 151: Hiệu lực của biển Tốc độ tối đa cho phép hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 và 2.

Giải thích:

Biển 1: DP134 Hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết mọi lệnh cấm;

Biển 3: R307 Hết hạn chế tốc độ tối thiểu.

Nên Biển 1 và Biển 2 là biển Hết hạn chế tốc độ tối đa. Chú ý câu hỏi các biển hết hạn chế, không phải hỏi ý nghĩa của biển.

Câu 152: Trong các biển dưới đây biển nào là biển Hết tốc độ tối thiểu ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 Hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết mọi lệnh cấm;

Biển 3: R307 Hết hạn chế tốc độ tối thiểu.

Nên Biển 3 là biển Hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Câu này hỏi ý nghĩa của biển.

Câu 153: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 2 và 3.

Giải thích:

Biển 1: DP134 Hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết mọi lệnh cấm;

Biển 3: DP.133 Hết cấm vượt

Nên đáp án đúng phải là Biển 2 và Biển 3.

Câu 154: Trong các biển dưới đây biển nào là biển Hết mọi lệnh cấm?

Biển 1.Biển 2. Biển 3.Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 Hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết mọi lệnh cấm;

Biển 3: R307 Hết hạn chế tốc độ tối thiểu.

Câu 155: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.Không biển nào.

Giải thích: Biển 1: I424a Cầu vượt qua đường cho người đi bộ; Biển 2: I424c Hầm chui qua đường cho người đi bộ nên đáp án đúng là biển 1.

Câu 156: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.Không biển nào.

Giải thích: Biển 1: I424b Cầu vượt qua đường cho người đi bộ; Biển 2: I424d Hầm chui qua đường cho người đi bộ nên đáp án đúng là biển 2.

Câu 157: Biển nào báo hiệu Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật?

Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông.Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường.Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Giải thích: Biển I.436 Trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Câu 159: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Câu 160: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Vạch 1 và 2.

Câu 161: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Cả 3 vạch.

Câu 162: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Câu 164: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?
Hình ảnh ca sĩ phi nhung là ai?

Ca sĩ Phi Nhung (1970 - 2021) - Ảnh: GIA TIẾNCa sĩ Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Trải qua tuổi thơ sóng gió, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có lẽ vì vậy mà những ...


Hướng dẫn nghị định 91 2015 nđ cp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015 ...


Đảng cộng sản việt nam trải qua mấy lần đổi tên

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao nhiêu lần đổi tên? và có thể nêu rõ cho em dc không ạ Trả lờiMời trả lời2 QĐND - Hội nghị hợp nhất các ...


the waterslide là gì - Nghĩa của từ the waterslide

the waterslide có nghĩa làKhi bạn và bạn là đối tác là tình dục Phong cách Doggie; Ngay trước khi bạn kiêm bạn kéo ra và đẩy các đối tác của bạn đầu và ...


Tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác vuông là

Đường tròn ngoại tiếp tam giácĐường tròn ngoại tiếp của tam giác là đường tròn đi qua các đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó. Tâm của ...


Con trai hay cáu gắt với người yêu

Tôi và bạn gái đều 27 tuổi, quen nhau gần ba năm, làm cùng công ty, em làm việc văn phòng, tôi làm nhân viên kinh doanh. Thu nhập của chúng tôi tương đối ổn, ...


Vòng tránh thai sử dụng như thế nào

Theo các bác sĩ, đây là phương pháp an toàn, có thể ngừa thai lên đến 98%, nhưng quy trình làm như thế nào thì vẫn là ẩn số với đa số mọi người. ...


Các nữ ca sĩ ít người nghe là ai?

Mỹ Tâm được mệnh danh là thần tượng của mọi thế hệ. Từ người cao tuổi đến các bạn trẻ đều yêu thích những bài hát của nữ ca sĩ. Cả sự nghiệp ...


Ca sĩ uyên linh là ai?

Người nổi tiếng> Ca sĩ> Uyên Linh Ca sĩ Uyên Linh là ai? - Uyên Linh Trần Nguyễn Uyên Linh. Cô là một nữ ca sĩ Việt Nam cô được biết đến là người ...


Người yêu cầu thủ của Ngọc Trinh

Lê Ngọc Trinh là một diễn viên được nhận xét có gương mặt sáng, vóc dáng đẹp và có thể đi đường dài. Tuy nhiên, thời gian qua cô hoàn toàn mất tích trong ...


Đâu là đáp án sai khi nói về sóng cơ

Đáp án và giải thích chính câu hỏi trắc nghiệm: “Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích bộ ...


Bệnh viện C Đà Nẵng tuyển dụng 2022
Cụm từ người thơm trong câu thơ thị thơm thì giấu người thơm có ý nghĩa gì
Đăng ký khám bệnh tại bệnh viện sản - nhi đà nẵng
Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 57 bài 48

Soạn tiếng Việt lớp 4 tập 1 Soạn tiếng Việt lớp 4 tập 2 Soạn vở BT tiếng Việt 4 tập 1 Soạn vở BT tiếng Việt 4 tập 2 Soạn VNEN tiếng việt ...


Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 ôn tập giữa học kì 1 - tiết 2

Hướng dẫn Giải VBT Tiếng Việt 5 Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1, 2 - Tuần 28 trang 58, 59 Tập 2, được chúng tôi biên soạn bám sát nội dung yêu cầu trong vở ...


Khi nói về giới hạn sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng

Chọn D. I. -> sai. Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật. II. ...


Ca sĩ hà my là ai?

- Hai năm trước, căn nhà của chị đã được giúp đỡ sửa sang lại nhưng cũng chưa khang trang. Mùa mưa lại sắp đến, không biết ngôi nhà hiện tại đã đủ ...


selections là gì - Nghĩa của từ selections

selections có nghĩa làQuét độ sâu của một túi Doritos mở để tìm kiếm con mồi. Thay vì cái cũ hoặc bệnh tật, thợ săn là sau khi Dorito cân nặng xuống với ...


Cách tải Genshin Impact trên PC yêu

Cách tải game Genshin Impact PC được thực hiện như thế nào? Genshin Impact PC cấu hình là gì? Các lỗi Genshin Impact PC thường gặp và cách khắc phục? Để có ...


Điểm cực Bắc của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 23 độ 23 phút Bắc thuộc 1 tuần trước . bởi le.lover
Đưa dữ liệu ra màn hình con trỏ chuột xuống dòng tiếp theo ta sử dụng thủ tục nào 1 tuần trước . bởi Drnam_hn
Mẹo Hay Hỏi Đáp Là gì Công Nghệ Nghĩa của từ Học Tốt Top List Bài Tập Bao nhiêu Khỏe Đẹp Ngôn ngữ Xây Đựng Tiếng anh Màn hình So Sánh Ở đâu Tại sao Máy tính Dịch Hướng dẫn Món Ngon Sản phẩm tốt Toplist Thế nào So sánh Vì sao Samsung Bao lâu Nghĩa là gì Khoa Học Đánh giá Có nên Phương trình Bài tập Thuốc Đại học Facebook