Những chính sách mới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Việt Nam là một trong những Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Trong các năm qua biến đổi khí hậu đã hiện diện bằng nhiều biểu hiện như: nhiệt độ trung bình của không khí tăng, ngập lụt, hạn hán, thiếu nước sạnh, nhiểm mặn, sạt lở,..

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã và đang tiến hành nhiều hoạt động nhằm ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu như xây dựng các chương trình, dự án thích ứng và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng các thể chế chính sách để huy động  sự vào cuộc của các ngành các cấp và kêu gọi sự hổ trợ và tài trợ trên nhiều lĩnh vực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhằm mục tiêu thu hút các nhà đầu tư, Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hoàn thiện trong lĩnh vực này: Ngày 14/3/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN Quy định tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, Quyết định 1560/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2017 ban hành danh mục công nghệ cao ứng dụng trong lâm nghiệp và đặc biệt là Quyết định 813/QĐ-NHNN ngày 25/4/2017của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NĐ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

Tại tỉnh Trà Vinh dưới tác động của biến đổi khí hậu các hiện tượng thời tiết cự đoan như khô hạn, nắng nóng kéo dài và xâm mặn đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, đây là một trong những ngành sản xuất bị tổn thương nhiều nhất do biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Cục Thống kê Trà Vinh năm 2015 tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước tính đạt 25.358 tỷ đồng, xét về cơ cấu nền kinh tế thì sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy san chiếm tỷ trọng 45,7 % cao hơn lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Lực lượng lao động nông thôn chiếm 84,4 % chủ yến tham gia vào sản xuất nông, lâm và thủy sản. Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm và thủy sản như: giảm năng suất và sản lượng.

Để đảm bảo sự phát triển nền nông nghiệp của tỉnh nhà và đảm bảo cuộc sống của người nông dân trong điều kiện biến đổi khí hậu. Ngày 23/01/2017 Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh cũng đã có Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

Trồng cải trong nhà kính

Trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay thì xây dựng và phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch là sưu thế tất yếu hiện nay. Nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của các sản phẩm nông nghiệp và phát triển bền vững trong tương lai. Với các chính sách mới của Trung ương và Nghị quyết Tỉnh ủy thì các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiếp cận và đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch có thể tham khảo bằng cách truy cập trực tiếp vào các link của các Quyết định ở phía trên nhằm giúp cho Trà Vinh phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp tăng năng suất, phẩm chất của các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân  trong điểu kiên thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay và trong tương lai.

                                                                                                                                                            Hải Bình.


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 180
  • Hôm qua: 218
  • Tổng lượt: 213378