QUY ĐỊNH CHUNG


Tất cả cán bộ kiêm nhiệm và chuyên trách của Văn phòng Biến đổi khí hậu phải tự giác chấp hành

          - Chấp hành quy chế, quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện đúng các quy định của sổ tay hướng dẫn vận hành của Dự án Thích ứng Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh;
          - Ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành sự phân công của Chánh Văn phòng;
          - Chấp hành chế độ hội họp: Văn phòng họp định kỳ mỗi tháng 01 lần. Thành phần tham dự gồm có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và cùng toàn thể cán bộ kiêm nhiệm và chuyên trách để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.
          - Chấp hành chế độ báo cáo, thỉnh thị kịp thời; báo cáo chính xác, trung thực, khách quan.
          + Báo cáo tháng: chậm nhất là chiều ngày 14 hàng tháng;
          + Báo cáo quý: chậm nhất là chiều ngày 05 của tháng cuối quý;
          + Báo cáo 06 tháng: chậm nhất là chiều ngày 05 của tháng 06;
          + Báo cáo năm: chậm nhất là chiều ngày 10 của tháng 11.
          Cán bộ chuyên trách lập báo cáo thông qua Chánh Văn phòng gửi về Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, đồng thời gửi báo cáo về Ban điều phối dự án AMD Trà Vinh.
          - Cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ chuyên trách phải chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc được phân công.
          - Khi phát hiện cán bộ Văn phòng không trung thực, trục lợi, tham ô, gian lận, hành vi nhũng nhiễu thì tùy mức độ, tính chất vụ việc sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.
          - Việc tiếp khách khi đến Văn phòng để quan hệ công tác phải đảm bảo văn minh, lịch sự. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc. Những trường hợp phải tiếp khách vào buổi trưa, nếu có dùng cơm trưa tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn; không ăn, uống ở những quán có tính nhạy cảm, có dư luận xã hội không tốt. Tất cả cán bộ Văn phòng nếu vi phạm Chỉ thị số 08-CT/TU tùy vào mức độ sai phạm mà có hình thức xử lý thích đáng.
          - Các văn bản đi đến (bản cứng) đều tập trung tại cán bộ Văn thư.
          Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên:
          - Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan theo quy định.
          - Cá nhân chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi có vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, phải báo cáo ngay với Lãnh đạo Văn phòng để có hướng xử lý kịp thời.
          - Thực hiện nhiệm vụ theo bản mô tả công việc, theo kế hoạch công tác và ngân sách, kế hoạch điều phối; phải báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo tất cả những việc không thuộc thẩm quyền trước khi thực hiện và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo.
          - Nghiên cứu sâu, nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn, lĩnh vực được phân công; tham mưu, đề xuất kịp thời cho Lãnh đạo Văn phòng.
          - Văn bản thuộc phạm vi công việc của cán bộ nào phụ trách thì cán bộ đó soạn thảo văn bản. Cán bộ dự thảo văn bản chuyển Phó Chánh văn phòng cho quan điểm về nội dung văn bản, ký tắt vào văn bản trình Chánh Văn phòng ký và chuyển cho Văn thư phát hành. Sau khi văn bản phát hành, cá nhân dự thảo văn bản có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan xử lý và thực hiện văn bản.
          - Văn bản có liên quan đến Văn phòng, cán bộ thì phải lấy ý kiến đóng góp Văn phòng/cá nhân liên quan. Trong thời gian 02 ngày làm việc Văn phòng/cá nhân liên quan phải cho ý kiến. Sau thời gian trên mà không có ý kiến phản hồi, xem như thống nhất và thực hiện.
          - Để triển khai hoạt động, cán bộ phụ trách phải lập kế hoạch triển khai (đối với trường hợp phạm vi triển khai rộng, thời gian trên 01 tháng) hoặc kế hoạch điều phối và dự toán chi phí gửi đến cán bộ phụ trách kế toán kiểm tra và trình Lãnh đạo duyệt chậm nhất 02 ngày làm việc tính từ thời gian gửi dự toán hoàn chỉnh.
          - Khi đi công tác hay tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngoài tỉnh, cán bộ trong Văn phòng phải bàn giao công việc dở dang do mình phụ trách để Lãnh đạo sắp xếp, giao lại cho cán bộ khác giải quyết trong thời gian đi vắng.
 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂChánh Văn phòng
          Là người đứngđầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án thích ứng Biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về hiệu quả của các hoạt động của Văn phòng. Chỉ đạo công tác Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo; xây dựng lịch công tác, làm việc, họp Ban Chỉ đạo tỉnh; đầu mối liên lạc với các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, quan hệ với các ban, ngành tỉnh;các địa phương; đi sâu phụ trách về tổ chức, con người làm việc và kinh phí hoạt động của Văn phòng.
 

Phó Chánh Văn phòng
          - 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách, nâng cao năng lực, truyền thông, tổng hợp: làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về cặp nhật kịch bản biến đổi khí hậu, đánh giá mức độ tổn thương, đề xuất chính sách, kế hoạch truyền thông, phối hợp các ngành, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu; Tổ chức thực hiện công tác đo đạc chất lượng môi trường nước; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Văn phòng theo tháng, quý, năm, trình Chánh Văn phòng xem xét, quyết định triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ kỹ thuật cho nhân dân 30 xã trong vùng triển khai dự án.
          - 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách hệ thống thiết bị quan trắc độ mặn, quản trị hệ thống dữ liệu đa chức năng, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các hoạt động: Tiếp nhận, quản lý sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị quan trắc tự động độ mặn; máy móc thiết bị công nghệ thông tin, quản lý duy trì hệ thống dữ liệu đa chức năng; triển khai công tác đo đạc và hướng dẫn đo đạc các thông số kỹ thuật cơ bản của nước mặt; Chỉ đạo xây dựng, ứng dụng các phần mềm vào xử lý số liệu đo đạc chất lượng môi trường nước; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối, chuyển dữ liệu đo đạc, quan trắc tự động cùng những số liệu đo đạc của cộng đồng trên địa bàn 30 xã triển khai dự án về chất lượng nước lên trang thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối; kết nối với mạng thông tin BCĐ Dự án, Sở,ban ngành tỉnh.
          Các phó Chánh Văn phòng là người giúp việc cho Chánh Văn phòng, trực tiếp điều phối và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về tiến độ, kết quả đối với các hợp phần, lĩnh vực được Chánh Văn phòng phân công phụ trách.
          Phó Chánh Văn phòng khi được ủy quyền, phân công phụ trách điều hành các hoạt động thường xuyên của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng. Phó Chánh Văn phòng thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết từng công việc cụ thể, ký ban hành các văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công. Quyết định của phó Chánh Văn phòng được xem như quyết định của Chánh Văn phòng. Phó Chánh Văn phòng phải chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công, ủy quyền, kịp thời báo cáo Chánh Văn phòng những vấn đề mới phát sinh hoặc ngoài quy định, vượt thẩm quyền giải quyết của mình.
          Đề xuất Chánh Văn phòng lựa chọn tư vấn trong việc thực hiện các lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
          Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ kiêm nhiệm và chuyên trách
          - 01 Kế toán: Chịu trách nhiệm về công tác tài chính, theo dõi kế hoạch thu, chi, thanh quyết toán theo quy định sổ tay quản lý tài chính dự án AMD.
          - 01 Văn thư kiêm thủ quỹ:
          + Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho, quản trị, bảo quản con dấu, theo dõi giấy đi đường của Văn phòng và được phép ký tên giấy đi đường các đơn vị khác đến giao dịch công tác.
          + Công tác xử lý, phát hành và lưu trữ các văn bản, tài liệu:
          Văn bản đến
          Văn thư cơ quan là người duy nhất có trách nhiệm tiếp nhận văn bản và mở văn bản qua đường bưu điện hoặc nhận từ văn thư của Văn phòng Sở (trừ văn bản, giấy tờ gửi đích danh người nhận). Sau khi vào sổ công văn đến, văn thư chuyển trực tiếp toàn bộ cho Chánh Văn phòng xử lý. Chánh Văn phòng phê duyệt và văn thư chuyển văn bản cho từng cán bộ chuyên môn thực hiện.
          Văn thư phải mở sổ theo dõi, ghi ngày, giờ và người nhận ký tên vào sổ. Trường hợp chuyển trực tiếp cho Chánh Văn phòng, văn thư theo dõi riêng.
          Cán bộ của Văn phòng không có trách nhiệm tuyệt đối không được tự động bóc xé xem nội dung hoặc lấy công văn để làm thất lạc.
          Văn bản đi
          Tất cả các văn bản của Văn phòng khi phát hành văn thư phải lưu giữ một bản chính tại Văn phòng.
          Văn bản phải được kiểm tra cẩn thận về thể thức và nội dung trước khi trình Chánh Văn phòng ký ban hành.
          Sau khi văn bản được ký chính thức, văn bản sẽ chuyển đến văn thư vào sổ, đóng dấu và phát hành. Văn thư phát hành theo nơi nhận và gởi trả lại cho cán bộ chuyên môn thực hiện 01 bản để lưu và theo dõi thực hiện.
          Thủ tục giao nhận văn bản giữa các đơn vị phải được ký giao nhận đầy đủ.
          -  02 người kỹ thuật công nghệ thông tin: Tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin, có nhiệm vụ quản lý hệ thống thiết bị quan trắc độ mặn; quản lý, duy trì hệ thống dữ liệu đa chức năng, triển khai công tác đo đạc và hướng dẫn đo đạc các thông số kỹ thuật cơ bản của nước mặt, cập nhật thông tin về chất lượng nước trên mạng máy tính để kết nối với BCĐ Dự án và cộng đồng dân cư thuộc 30 xã trong vùng dự án.
          -  02 người kỹ thuật môi trường: Tốt nghiệp đại học môi trường, hoặc các ngành hoá học, sinh học, tài nguyên nước, thuỷ lợi, có nhiệm vụ cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, mức độ tổn thương, kếhoạch hành động nâng cao năng lực cho các cấp và nhân dân ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông; phối hợp tuyên truyền, đào tạo cho địa phương và cộng đồng; tổng hợp báo cáo.

Chế độ làm việc của Văn phòng
          Các cán bộ kiêm nhiệm và chuyên trách thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo, phân công của Chánh Văn phòng, điều hành giải quyết và tự chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc được giao; thực hiện nghiêm chỉnh về trách nhiệm, quyền hạn theo Luật cán bộ, công chức, cụ thể như sau:
          * Về công tác Hành chính gồm: công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hành chính của Văn phòng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, tập hợp kết quả báo cáo hoạt động tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          * Về công tác chuyên môn
          Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó biển đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình) thực hiện những nội dung như sau:
          1.Xây dựng và trình Ban Chỉđạo Chương trình về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉđạo nhằm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt
          2.Tổ chức việc thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 và tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình chuẩn bị kế hoạch toàn diện cho giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền phổ biến rộng rãi và nâng cao nhận thức về kế hoạch hành động, nội dung và sự liên quan của kếhoạch.
          3. Làm đầu mối liên hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo Chương trình với các Sở - Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án biến đổi khí hậu.
          4. Tổ chức các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Chương trình.
          5.Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phóvới biến đổi khí hậu vàđề xuất hướng giải quyết những vấn đề mới phát sinh.
          6.Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp với với Ban Điều phối Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh” (Ban Điều phối Dự án AMD) xây dựng, tổ chức thực hiện các tiểu hợp phần của dự án cụ thể như sau:
          - Nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu; cập nhật và phổ cập rộng rãi tài liệu và phương tiện phục vụ nâng cao nhận thức; xây dựng cơ sở khoa học cho sự thích ứng, giám sát chất lượng nước,...
          - Tiếp nhận, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống quan trắc và dự báo độ mặn tại thời điểm thực; hệ thống được thiết kế để phục vụ cho nông dân vùng bị nhiễm mặn, giúp cảnh báo cho nông dânvề độ mặn bất thường, nhằm nâng cao năng lực thích ứngởcấpcơ sở, gồm: các trạmthủy văn quan trắc độ mặn tự động trên sông Tiền, sông Hậu, vùng nộiđồng và vùng ven biển; các trạm được liên kết với hệ thống dữ liệuđa chức năng vềđộ mặn theo phương thức truyền dữ liệu.
          - Xây dựng, duy trì hoạt động của hệ thống dữ liệu đa chức năng với khả năng tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan quản lý, nông dân và cộng đồng. Hệthống dữ liệu độ mặn và dòng chảy của các con sông tại các điểm trạm được đưa lên máy tính nhằm nâng cao năng lực dự báo độ mặn, giúp cải thiện công tác quản lý vận hành các cống, bọng cấp nước.
          - Triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và nghiên cứu, in ấn và xuất bản, dịch thuật, đào tạo, tập huấn và hội thảo trên địa bàn các xã ven biển tỉnh Trà Vinh.
          7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình vê công tác ứng phó biến đổi khí hậu.
 

Mối quan hệ làm việc trong nội bộ Văn phòng
          Là mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ để giải quyết các công việc được giao. Cán bộ Văn phòng phải gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phải chấp hành theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.
          Các cán bộ có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp nhau đồng bộ, nhịp nhàng trong thực hiện công việc chung của Văn phòng. Nếu trường hợp cùng thời gian thực hiện thì ưu tiên cho công việc cần thiết trước.
          Khi có công việc phát sinh liên quan nhiều lĩnh vực của nhiều cán bộ, Chánh Văn phòng sẽ giao cho 01 cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết chính, cán bộ này phải bàn bạc thống nhất ý kiến với các cán bộ khác trước khi tổng hợp trình Chánh Văn phòng. Các cán bộ phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin theo yêu cầu công việc cho cán bộ được giao nhiệm vụ chính. Công việc giữa các cán bộ còn có ý kiến khác nhau thì tổng hợp, đề xuất ý kiến của từng cán bộ  trình Chánh Văn phòng quyết định.

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Thời gian làm việc, giờ làm việc và chấm công
          - Thời giờ làm việc
          + Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ;
          + Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ.
          - Quản lý giờ làm việc
          + Cán bộ Văn phòng làm việc đúng giờ, không đi trễ và về sớm;
          + Khi có công việc cần ra ngoài, cán bộ phải thông báo cho người còn lại trong phòng biết. Tuyệt đối không để phòng làm việc không có người (trừ trường hợp đột xuất do công việc, lãnh đạo yêu cầu tập trung hỗ trợ…).
          - Chấm công
          Văn phòng thực hiện chấm công hàng tháng, cán bộ chấm công do Chánh Văn phòng phân công; bảng chấm công được dán công khai tại Văn phòng. Cuối tháng Chánh Văn phòng ký. Cán bộ chấm công có nhiệm vụ kiểm tra trừ phép năm và gửi bảng chấm công đến cán bộ Kế toán trừ lương và phụ cấp đối với trường hợp nghỉ không phép. Nếu số ngày nghỉ vượt số ngày quy định nghỉ phép của năm, không được hưởng lương và phụ cấp của số ngày vượt đó.

Chế độ nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, nghỉ việc riêng
          Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, theo qui định hiện hành.
          Nghỉ phép: Khi nghỉ phép năm, có thời gian xin nghỉ từ 02 đến 03 ngày phải có đơn xin nghỉ phép gửi cán bộ chấm công theo dõi chế độ nghỉ phép năm tham mưu đề xuất Chánh Văn phòng duyệt chấp thuận cho phép nghỉ mới được nghỉ. Hạn chế tối đa việc xin nghỉ phép năm vào chu kỳ lập kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm, tổng kết cuối năm, đoàn giám sát của IFAD, các hoạt động cần huy động cán bộ tham gia, khóa sổ kế toán…
          Cán bộ tự ý nghỉ việc không báo cáo Lãnh đạo Văn phòng từ 02 ngày trở lên thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
          Cán bộ nghỉ điều trị bệnh, nghỉ hộ sản hoặc do tai nạn thì sẽ được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Trực Lễ, Tết
          Văn thư có trách nhiệm xây dựng lịch trực trình Chánh Văn phòng ký, báo cáo lịch trực về Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh.
          Kế toán có trách nhiệm làm thủ tục thanh quyết toán tiền trực, chế độ phụ cấp tiền trực thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
 

Đi công tác
          Chánh Văn phòng khi đi công tác trong và ngoài tỉnh đều phải báo cáo Giám đốc Sở về nội dung, thời gian làm việc. Khi kết thúc chuyến đi công tác phải báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở.
          Phó Chánh Văn phòng khi đi công tác trong và ngoài tỉnh đều phải báo cáo cho Chánh Văn phòng về nội dung, thời gian và địa điểm. Sau khi kết thúc chuyến công tác phải báo cáo kết quả cho Chánh Văn phòng.
          Cán bộ của Văn phòng đi công tác theo sự phân công của Chánh Văn phòng. Sau khi kết thúc công việc phải báo cáo kết quả cho Chánh Văn phòng.
          Cán bộ của Văn phòng đi công tác theo kế hoạch điều phối được duyệt; trường hợp ngoài kế hoạch hoặc tăng số lượng để đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ thì Lãnh đạo phụ trách xem xét, bố trí.
          Cán bộ đi công tác nhận Giấy đi đường tại Văn thư. Khi kết thúc chuyến công tác có báo cáo kết quả vào phía sau Giấy đi đường. Giấy đi đường chỉ có giá trị thanh toán trong vòng 30 ngày (kể từ ngày đi).
          Văn thư không cấp Giấy đi đường sau khi đi công tác về (trừ trường hợp Chánh Văn phòng phân công đột xuất).
          Cán bộ khi đi công tác cùng với Chánh Văn phòng hoặc phó Chánh văn phòng, có trách nhiệm chuẩn bị tất cả các hoạt động liên quan đến chuyến công tác như: Dự toán chi phí, nhận giấy đi đường, chuẩn bị nội dung, tài liệu, yêu cầu phương tiện, liên hệ trước nơi làm việc, đặt vé máy bay, đặt khách sạn, ứng và thanh toán kinh phí chuyến đi…..(trường hợp Lãnh đạo Văn phòng đi riêng lẻ thì cán bộ Văn thư có trách nhiệm chuẩn bị tất cả các hoạt động liên quan đến chuyến công tác đã nêu trên).
          Sau khi kết thúc chuyến công tác, cán bộ đi công tác phải có báo cáo bằng văn bản trình Chánh Văn phòng ký phát hành.

Sinh hoạt nơi công sở
          Cán bộ khi đến công sở phải ăn mặc gọn gàng, giao tiếp lịch sự;
          Để xe đúng nơi qui định; giữ vệ sinh chung trong cơ quan;
          Cán bộ chuyên trách tự sắp xếp trực nhật làm vệ sinh Văn phòng, đảm bảo nơi làm việc luôn sạch, ngăn nắp và khoa học;
          Không hút thuốc trong phòng làm việc, không tổ chức uống rượu bia trong phạm vi cơ quan.

 

CHẾ ĐỘ HỌP, TIẾP KHÁCH


Chế độ họp
          Văn phòng họp định kỳ mỗi tháng 1 lần. Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo Văn phòng cùng các cán bộ kiêm nhiệm và chuyên trách thuộc Văn phòng để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và xây dựng kế hoạch cho tháng tiếp theo.
          Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực có nhiệm vụ phổ biến các công việc cho các cán bộ Văn phòng để xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát với nhiệm vụ được giao.

Thời gian họp
          Họp định kỳ mỗi tháng 1 lần, thời gian cụ thể khi có sự thông báo của Chánh Văn phòng;
          Ngoài ra tùy theo yêu cầu, nội dung và tính chất công việc, Chánh Văn phòng triệu tập các cuộc họp đột xuất.

Tiếp và làm việc với khách đến quan hệ làm việc
          Các tổ chức, cơ quan đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh khi đến quan hệ làm việc với Văn phòng để tăng cường sự trao đổi thông tin, quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm lẫn nhau… thì phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm báo cáo cho Chánh Văn phòng biết tùy vào tính chất, mức độ mối quan hệ công tác mà Chánh Văn phòng sẽ trực tiếp phân công cán bộ tiếp và làm việc. Việc tiếp khách khi đến Văn phòng để quan hệ công tác phải đảm bảo văn minh, lịch sự.
          Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc; Công văn 2935/UBND-TH ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh;Công văn số 665/STNMT-VPS ngày 05/9/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.Những trường hợp phải tiếp khách vào buổi trưa, nếu có dùng cơm trưa tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn; không ăn, uống ở những quán có tính nhạy cảm, có dư luận xã hội không tốt. Tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng nếu vi phạm Chỉ thị số 08-CT/TU tùy vào mức độ sai phạm mà có hình thức xử lý thích đáng. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét bình chọn thi đua khen thưởng, đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của toàn nhân viên Văn phòng vào cuối năm.

 

AN TOÀN LAO ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN CƠ QUAN


An toàn lao động
          Cán bộ Văn phòng luôn nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn người và tài sản trong cơ quan.
          Các ngày nghỉ lễ, Tết, Văn phòng có kế hoạch phân công trực cơ quan.

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ
          Văn phòng có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài sản, máy móc, trang thiết bị… được giao sử dụng và quản lý. Nếu hư hỏng, mất mát không có lý do chính đáng sẽ bị truy cứu trách nhiệm và bồi thường theo quy định của nhà nước.
          Toàn bộ tài sản của Văn phòng được Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh giao kế toán phối hợp cùng 02 cán bộ chuyên trách quản lý, theo dõi tài sản.
          Cán bộ chuyên trách phải có trách nhiệm bảo quản tốt tài sản Văn phòng và không được tự tiện di dời tài sản từ nơi này sang nơi khác khi chưa có ý kiến của Chánh Văn phòng.
          Cán bộ quản lý tài sản phải mở sổ theo dõi, ký giao nhận, ghi nhận tình trạng tài sản khi giao và nhận trả lại.
          Cán bộ được giao quản lý tài sản, hàng hóa, thiết bị phải có trách nhiệm bảo quản sử dụng. Khi máy móc, thiết bị hỏng cần phải sửa chữa, cán bộ quản lý/sử dụng trực tiếp tài sản phải báo cáo tình trạng, nguyên nhân dẫn đến tài sản hư hỏng gửi cán bộ chuyên trách Trần Hải Bình (theo mẫu). Cán bộ kiểm tra và ghi nhận tình trạng kỹ thuật trình Chánh Văn phòng xem xét. Trường hợp để xảy ra mất do lỗi chủ quan của cá nhân thì phải bồi thường bằng tài sản hoặc giá trị tương ứng với tài sản.
          Việc sửa chữa, bảo trì các thiết bị, tài sản được trang bị cho Văn phòng trong thời gian bảo hành do đơn vị cung cấp bảo hành. Khi hết thời gian bảo hành, Văn phòng sử dụng kinh phí vận hành để sửa chữa. Trong thời gian còn bảo hành mà cán bộ quản lý, sử dụng tài sản tự ý tháo dở tem bảo hành hoặc gây ra những nguyên nhân mà nhà cung cấp không thực hiện bảo hành do lỗi của người sử dụng, thì người quản lý, sử dụng tự sửa chữa và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Vật tư văn phòng, văn phòng phẩm
           cán bộ Văn thư lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ các hoạt động của CCCO khi có nhu cầu đề xuất Chánh Văn phòng phê duyệt.
          Văn phòng phẩm, các hoạt động mua sắm, sửa chữa nhỏ, thuê mướn phương tiện, khác ….với 01 món hàng/lần mua hoặc thuê có giá trị 3 triệu đồng trở lên phải lấy báo giá của 3 đơn vị và được Chánh Văn phòng duyệt trước khi mua.

Sử dụng các thiết bị trong cơ quan
          Cán bộ CCCO sử dụng các thiết bị điện trên tinh thần tiết kiệm. Biện pháp tiết kiệm điện:
          - Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, tắt hẳn nguồn điện khi hết giờ làm việc.
          - Thiết bị chiếu sáng: tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi ít người làm việc trong phòng.
          - Điều hòa nhiệt độ: tận dụng tối đa thông gió tự nhiên, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, điều chỉnh nhiệt độ làm mát từ 25oc trở lên, phải tắt điều hòa trước khi hết giờ làm việc 30 phút. Thời gian sử dụng máy điều hòa nhiệt độ buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ hàng ngày (những ngày mưa nhiệt độ phòng thấp, tắt giảm tối đa máy điều hòa nhiệt độ).
          - Quạt máy: không sử dụng quạt máy khi đang sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và những nơi không thật cần thiết; dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.
          Cán bộ CCCO chỉ sử dụng điện thoại công cộng để thông tin, liên lạc khi cần thiết và phải đạt hiệu quả cao về nội dung trao đổi, tránh liên lạc bằng điện thoại kéo dài thời gian hoặc nội dung trao đổi không cần thiết.
          Giao Cán bộ Văn thư có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nhắc nhở cá nhân không thực hiện tốt nội dung này.

(Chi tiết đính kèm file)

----------ooOOOoo----------

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 168
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205838