Tổ chức Văn phòng Biến đổi khí hậu

         Sơ đồ tổ chức


          

         Tổ chức nhân sự

         Chánh Văn phòng : 01 cán bộ

         Phó Chánh Văn  phòng : 02 cán bộ

         Cán bộ chuyên trách: 01 cán bộ

         Cán bộ bán chuyên trách : 06 cán bộ

         Ban Lãnh đạo Văn phòng

         • Ông Trần Văn Hùng, Chánh Văn phòng

          Là người đứng đầu Văn phòng, phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Biến đổi khí hậu, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án thích ứng Biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Trà Vinh về hiệu quả của các hoạt động của Văn phòng.

         - Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức và tài chính của Văn phòng; tham mưu cho Trưởng Ban các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức; chịu trách nhiệm chính và làm đầu mối liên lạc với các cơ quan Trung ương, các tố chức quốc tế, quan hệ với các ban, ngành tại địa phương, các địa phương ngoài tỉnh.

        - Chỉ đạo, điều hành cơ quan Văn phòng thực hiện phối họp với Ban Điều phối Dự án AMD của tỉnh và Trung ương theo đúng quy chế quy định.

        - Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.
 
         • Ông: Đặng Văn Điền, Phó Chánh Văn phòng
 
          Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Chánh Văn phòng về các công việc được phân công. Thay mặt Chánh Văn phòng chỉ đạo điều hành và xử lý các hoạt động của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác hoặc vắng mặt. Trực tiếp đảm trách các nhiệm vụ sau:
 
         - Làm Phó Chánh Văn phòng thường trực, xử lý mọi công việc thường xuyên của Văn phòng, phụ trách toàn diện công tác chuyên môn; trực tiếp chỉ đạo và điều hành việc xây dựng chương trình công tác, kế hoạch dài hạn và thường xuyên của Văn phòng; xây dựng lịch công tác, làm việc, họp Ban Chỉ đạo tỉnh; tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Văn phòng theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo, của Văn phòng đã được phê duyệt hoặc thông qua.
 
        - Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP phát triển ĐBSCL trên phạm vi tỉnh Trà Vinh.
 
        - Thay mặt Chánh Văn phòng chủ trì họp giao ban hàng tháng, sơ kết, tổng kết năm của Văn phòng, báo cáo kết quả cho Chánh Văn phòng và Trưởng Ban chỉ đạo; chủ trì các cuộc Hội thảo, tập huấn kiến thức; làm Trưởng ban Biên tập trang thông tin điện tử Văn phòng Biến đổi khí hậu.
 
        - Thay mặt Chánh Văn phòng, xử lý các loại văn bản, báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất của Văn phòng Biến đổi khí hậu. Ký giấy đi đường cho công chức, người lao động khi được phân công công tác.
 
          Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo và Chánh Văn phòng phân công.
 

         • Ông: Nguyễn Quốc Tuấn, Phó chánh Văn phòng

         Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Chánh Văn phòng đối với các công việc được phân công.

         Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
         - Phụ trách Dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động”: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai, tiếp nhận, quản lý sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị quan trắc tự động độ mặn; máy móc thiết bị công nghệ thông tin, quản lý duy trì hệ thống dữ liệu đa chức năng; triển khai công tác đo đạc và hướng dẫn đo đạc các thông số kỹ thuật cơ bản của nước mặt;.... và các hoạt động khác thuộc dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động”;
 
        - Giúp Chánh Văn phòng xây dựng quy chế phối họp (liên ngành và địa phương) trình cấp có thẩm quyền ban hành, nhằm thực hiện quản lý, sử dụng và duy trì các hệ thống quan trắc tự động được đầu tư trên địa bàn tỉnh được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau (tích hợp, thống nhất), sử dụng hiệu quả nguồn lực được đầu tư.
 
        - Phụ trách công tác truyền thông, chính sách, nâng cao năng lực, truyền thông, đề xuất chính sách, kế hoạch truyền thông, phối hợp các ngành, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thích ứng với biến đối khí hậu, xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đối khí hậu;
 
         Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo và Chánh Văn phòng phân công.
 

------- oOo -------

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 10
  • Hôm nay: 170
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205840