Tổ chức Văn phòng Biến đổi khí hậu

         Sơ đồ tổ chức


          

         Tổ chức nhân sự
         Chánh Văn phòng : 1 cán bộ
         Phó Chánh Văn  phòng : 2 cán bộ
         Cán bộ chuyên trách: 2 cán bộ
         Cán bộ bán chuyên trách : 3 cán bộ
         Ban Lãnh đạo Văn phòng
         • Ông Lư Phước Hiệp, Chánh Văn phòng
         Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo Dự án thích ứng Biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Trà Vinh và Giám đôc sở Tài nguyên và Môi trường về hiệu quả của các hoạt động của Văn phòng. Chỉ đạo công tác Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng yêu cầu của Ban chỉ đạo; xây dựng lịch công tác, làm việc, họp Ban chỉ đạo tỉnh; đầu mối liên lạc với các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, quan hệ với các Ban, Ngành tỉnh; các địa phương; đi sâu phụ trách về tổ chức, con người làm việc và kinh phí hoạt động của Văn phòng.
         • Ông: Đặng Văn Điền, Phó Chánh Văn phòng
         Thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách, nâng cao năng lực, truyền thông, tổng hợp, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về cặp nhật kịch bản biến đối khí hậu, đánh giá mức độ tổn thương, đề xuất chính sách, kế hoạch truyền thông, phối hợp các ngành, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đối khí hậu; Tổ chức thực hiện công tác đo đạc chất lượng môi trường nước; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Văn phòng theo tháng, quý, năm, trình Chánh Văn phòng xem xét, quyết định triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ kỹ thuật cho nhân dân 30 xã trong vùng triền khai dự án
         • Ông: Nguyễn Minh Tâm, Phó chánh Văn phòng
         Phụ trách hệ thống thiết bị quan trắc độ mặn, quản trị hệ thống dữ liệu đa chức năng, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các hoạt động: Tiếp nhận, quản lý sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị quan trắc tự động độ măn; máy móc thiết bị công nghệ thông tin, quản lý duy trì hệ thống dữ liệu đa chức năng; triến khai công tác đo đạc và hướng dẫn đo đạc các thông số kỹ thuật cơ bản của nước mặt; Chỉ đạo xây dựng, ứng dụng các phần mềm vào xử lý số liệu đo đạc chất lượng môi trường nước; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối, chuyển dữ liệu đo đạc, quan trắc tự động cùng những số liệu đo đạc của cộng đồng trên địa bàn 30 xã triển khai dự án về chất lượng nước lên trang thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối; kết nối với mạng thông tin BCĐ Dự án, Sở, Ban, Ngành tỉnh.

------- oOo -------

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 5
  • Hôm nay: 75
  • Hôm qua: 231
  • Tổng lượt: 164315