Giới thiệu chung

DỰ ÁN THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TẠI TỈNH TRÀ VINH

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

         Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo Hiệp định vốn vay: Khoản vay số 2000000433/Khoản Viện trợ ASAP số 2000000434 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ký ngày 28/3/2014.

         Tên dự án:

          Tên tiếng Việt: Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh

          Tên tiếng Anh: Adaptation to Climate Change in the Mekong Delta in Tra Vinh Province

          Tên viết tắt: AMD Trà Vinh.

         Nhà tài trợ: Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD)

         Cơ quan chủ quản Dự án: UBND tỉnh Trà Vinh.

         Cơ quan điều phối: Ban điều phối Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh

         Thời gian thực hiện Dự án: Trong vòng 6 năm, từ năm 2014 đến 2020.

          Ngày dự án bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2014

          Ngày dự án kết thúc: 31/3/2020

          Ngày đóng tài khoản tài trợ: 30/9/2020

         Vùng Dự án: Thực hiện trên địa bàn 30 xã: thuộc 7 huyện của tỉnh Trà Vinh.

          Huyện Trà Cú: 5 xã (Đôn Châu, An Quảng Hữu, Thanh Sơn, Tân Hiệp, Đại An).

          Huyện Cầu Ngang: 5 xã (Long Sơn, Trường Thọ, Thạnh Hòa Sơn, Nhị Trường, Hiệp Hòa)

          Huyện Châu Thành: 5 xã (Xã Hòa Lợi, Mỹ Chánh, Đa Lộc, Lương Hòa, Song Lộc).

          Huyện Cầu Kè: 5 xã (Phong Phú, Châu Điền, Hòa Ân, Phong Thạnh, Hòa Tân).

          Huyện Tiểu Cần: 4 xã (Tân Hòa, Hùng Hòa, Long Thới, Ngãi Hùng).

          Huyện Duyên Hải: 3 xã (Ngũ Lạc, Long Khánh, Long Vĩnh).

          Huyện Càng Long: 3 xã (Huyền Hội, Bình Phú, Phương Thạnh).

         Tổng vốn dự án: 521 tỷ đồng, tương đương 24,832 triệu USD

          Trong đó:

          Vốn IFAD: 360 tỷ đồng, tương đương 17,1 triệu USD (chiếm khoản 69% tổng vốn dự án); bao gồm:

          + Vốn vay IFDA: 233,5 tỉ đồng, tương đương 11 triệu USD

          + Vốn viện trợ không hoàn: 126,5 tỷ đồng, tương đương 6 triệu USD

          Vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam 79,5 tỷ đồng, tương đương 3,788 triệu USD (chiếm 15,3% tổng vốn dự án)

          Vốn đóng góp của người hưởng lợi 81,5 tỷ đồng, tương đương 3,884 triệu USD (chiếm 15,7% tổng vốn dự án)

MỤC TIÊU DỰ ÁN

         Mục tiêu tổng thể là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi.

         Mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng mục tiêu để tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU

          - Dự án sẽ đem lại lợi ích cho các hộ nghèo và cận nghèo ở nông thôn không có đất hoặc không có tài sản sản xuất khác, các hộ gia đình nghèo và cận nghèo có đất hoặc ít đất hoặc có nguồn lực cho nuôi trồng thủy sản và các hộ dân tộc Khmer. Trong số đối tượng mục tiêu, Dự án sẽ ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ và dân tộc Khmer làm chủ.

          - Dự án cũng sẽ đem lại lợi ích cho những người buôn bán quy mô nhỏ và vừa ở nông thôn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuỗi giá trị.

KẾT QUẢ CHÍNH:

          - Các cộng đồng và các tổ chức có khả năng ứng phó hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu.

          - Xem xét lồng ghép BĐKH ghi vào quy trình SEDP.

          - Tăng cường và cấp vốn toàn diện hơn cho các khoản đầu tư kinh doanh nông nghiệp và các khoản đầu tư trong nông nghiệp định hướng thị trường thông minh với khí hậu.

          - Trồng trọt, canh tác, nuôi trồng thủy sản và các sinh kế khác thích ứng với khí hậu mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng.

NỘI DUNG CÁC HỢP PHẦN DỰ ÁN

          Dự án AMD gồm 3 hợp phần, tóm tắt như sau:

          HỢP PHẦN I: XÂY DỰNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG

          Mục tiêu Hợp phần này là hỗ trợ xây dựng khung quản lý thích ứng biến đổi khí hậu trên lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn cho các cộng đồng, các tổ chức trong tỉnh tham gia. Kết quả này sẽ đạt được thông qua hai biểu hợp phần.

          Tiểu hợp phần 1.1. Nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu gồm 3 hoạt động chính:

          (a)   Xây dựng cơ sở bằng chứng cho sự thích ứng

          Dự án sẽ hỗ trợ xác định các chủ đề chính cho nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua nghiên cứu hành động có sự tham gia (PAR) và thông qua một chương trình nghiên cứu ứng dụng được triển khai thực hiện theo các hàm lượng độ mặn; theo dõi, đánh giá và thúc đẩycác phương pháp thích ứng nội sinh phù hợp do nông dân và những người nuôi trồng thủy sản thực hiện; thúc đẩy các biện pháp xây dựng khả năng ứng phó do các cộng đồng và chuyên gia trong ngành xác định, đánh giá các công nghệ và các bước tiếp cận về thích ứng biến đổi khí hậu có tiềm năng nhân rộng.

          (b)   Quan trắc và báo cáo chất lượng nước

Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống quan trắc và dự báo độ mặn tại thời điểm thực, bao gồm hệ thống các trạm quan trắc độ mặn tự động và mạng lưới các Nhóm cộng đồng cùng mục tiêu; xây dựng, thành lập hệ thống dữ liệu đa chức năng cho lưu giữ, xử lý và phổ biến dữ liệu.

          (c)    Quản lý và tuyên truyền, phổ biến tri thức

          Xây dựng chương trình chia sẻ tri thức; hình thành và vận hành nhóm công tác chuyên đề liên tỉnh về thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức các nhóm sử dụng cuối cùng cho các mô hình sản xuất và nghiên cứu cụ thể, hệ thống hóa các đầu ra tri thức theo hình thức dễ tiếp cận đối với các đối tượng khác nhau để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các kết quả.

          Tiểu hợp phần 1.2. Lập kế hoạch tính đến yếu tố khí hậu gồm 2 hoạt động chính:

          (a)   Dự án sẽ tài trợ các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng

          Dự án sẽ tài trợ các hoạt động: Xây dựng năng lực cho cộng đồng và các tổ chức về lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng có quyền bình đẳng về giới; đánh giá mức độ tổn thương và lập kế hoạch sử dụng đất, sử dụng hệ thống dữ liệu địa lý để hỗ trợ xây dựng kế hoạch cấp huyện và xã xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức về các tác động của biến đổi khí hậu và cộng đồng; tăng cường năng lực về quản lý và thực hiện việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng.

          (b)   Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lồng ghép yếu tố khí hậu và xây dựng, phát triển chính sách.

          Dự án sẽ hỗ trợ lồng ghép các hệ thống canh tác thích ứng với khí hậu và kế hoạch phát triển chuỗi giá trị vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường tính đến yếu tố khí hậu tại vùng Dự án; xây dựng năng lực ở các cấp về lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép yếu tố khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm của tỉnh.

          HỢP PHẦN 2: ĐẦU TƯ SINH KẾ BỀN VỮNG

          Nhân rộng kết quả của nghiên cứu về thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong ngành phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Hợp phần 1. Tài trợ cho các hộ gia đình và cộng đồng có các nhu cầu và đầu tư sản xuất kinh doanh mô hình thích ứng biến đổi khí hậu được xác định bởi các cơ quan quản lý cấp xã và huyện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hợp phần 2 sẽ bao gồm hai tiểu hợp phần.

          Tiểu hợp phần 2.1. Cải thiện sinh kế và tài chính nông thôn gồm 3 hoạt động chính:

          (a)   Thành lập Nhóm tiết kiệm - Tín dụng mới (SCG)

          Dự án sẽ hỗ trợ chuyển đổi mạng lưới các nhóm Tiết kiệm - Tín dụng mới cho phụ nữ. Thành viên của SCG sẽ tập trung vào các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, đặc biệt là do phụ nữ làm chủ và các hộ dân tộc Khmer.

          (b)   Chuyển đổi mạng lưới tính dụng sang tổ chức tài chính vi mô (MFI)

          Dự án sẽ hỗ trợ chuyển đổi mạng lưới các nhóm Tiết kiệm - Tín dụng sang tổ chức tài chính vi mô được công nhận, bền vững cấp tỉnh, thông qua gói hỗ trợ toàn diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

          (c)    Hỗ trợ vốn thích ứng biến đổi khí hậu và đầu tư chuỗi giá trị

          Dự án sẽ tài trợ cho hoạt động Hội thảo tài chính Nông thôn nhằm thu hút sự tham gia của các chuyên gia tài chính, địa phương và khu vực, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, các nhà tài trợ đại diện của nhà sản xuất cùng nhau chia sẽ thông tin về các hình thức hỗ trợ tín dụng khác nhau cho các đối tượng tham gia chuỗi giá trị trong tỉnh.

          Tiểu hợp phần 2.2. Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu, gồm 3 hoạt động chính:

          (a)   Xây dựng cơ sở hạ tầng cho cộng đồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

          Dự án sẽ hỗ trợ thành lập một quỹ tài trợ đầu tư cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng có quy mô nhỏ để thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm: Cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và xử lý rác thải, hệ thống quản lý độ mặn như những cây cầu nhỏ, đường giao thông giảm rủi ro thiên tai và hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước. Các đề xuất về đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ được xác định và xếp ưu tiên trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã hàng năm.

          (b)   Đồng tài trợ cho hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

          Dự án sẽ hỗ trợ các hộ gia đình đầu tư vào các hệ thống sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm: Trang thiết bị nông nghiệp tiết kiệm năng lượng và công nghệ tái tạo năng lượng giúp tăng thu nhập bền vững cho hộ gia đình nhằm đáp ứng chi phí chuyển đổi từ các hệ thống cây trồng hằng năm sang cây lâu năm hay các sinh kế bền vững khác thích ứng biến đổi khí hậu.

          (c)    Quỹ Hợp tác Công - Tư (PPP)

          Dự án sẽ hỗ trợ nguồn vốn để đồng tài trợ đầu tư từ phía các doanh nghiệp tư nhân trong hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nhạy cảm với biến đổi khí hậu và tạo việc làm nông thôn. Quỹ hỗ trợ đầu tư vào khu vực tư nhân băng cách đồng tài trợ vào việc cung ứng đầu vào đạt chất lượng và maketing/chế biến nguyên liệu thô, các sản phẩm từ hệ thống nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dẫn đến tăng thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho các hộ nghèo và cận nghèo. Dự án sẽ tài trợ chương trình phát triển năng lực nhằm tăng các cơ hội lao động phi nông nghiệp.

          HỢP PHẦN 3: QUẢN LÝ DỰ ÁN

          Mục tiêu của hợp phần này là công tác điều phối thực hiện các hoạt động của dự án đạt mục tiêu, tiến độ, quản lý tài chính hiệu quả; báo cáo được thực hiện tốt. Duy trì và hoạt động có hiệu quả điều phối liên tỉnh, hệ thống thông tin quản lý vận hành thông suốt đáp ứng yêu cầu của quản lý dự án và nhà tài trợ.

----- oOo -----

 

 

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 11
  • Hôm nay: 167
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205837